20 kérdés a SAPARD Programról

A tej és tejtermék piacszabályozása az Európai Unióban

Mezõgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketing

MEZÕGAZDASÁGI ÉS HALÁSZATI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSÁNAK ÉS MARKETINGJÉNEK FEJLESZTÉSE SAPARDBÓL

A SAPARD PROGRAM CÉLJA

Az Európai Unió SAPARD elõcsatlakozási segélyprogramjának célja többrétû. Segítséget nyújtani a tagjelölt országoknak a közösségi szabályok (Acquis Communautaire) átvételében, különös tekintettel az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) finanszírozott agrárstruktúra- és vidékfejlesztési intézkedésekre.
Hozzájárulni egy fenntartható és versenyképes agrárgazdaság kialakításához, valamint a vidék életképességének növeléséhez. Csökkenteni a mezõgazdasági tevékenységbõl származó káros környezeti hatásokat, elõsegíteni a vidéki térségek adaptációs képességének fejlesztését, valamint a munkahelyteremtést és –megtartást. Végül, de nem utolsó sorban felkészíteni a tagjelölt országokat az úgynevezett Strukturális Alapok fogadására.

 

A SAPARD keretében nyújtott közösségi agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevétele érdekében tett intézkedésekrõl, az intézményi háttér megteremtésérõl szóló 2349/1999. (XII.21.) Korm. határozatban jóváhagyott és Magyarország SAPARD Tervében (továbbiakban SAPARD Terv) részletezett nyolc intézkedésbõl a Program indulásakor az alábbi háromra lehet pályázni:

 

Mezõgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatása;
Mezõgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése;
Vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása;

 

A többi intézkedésre szóló pályázatok a késõbbiek folyamán kerülnek kiírásra.

 

MEZÕGAZDASÁGI ÉS HALÁSZETI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSÁNAK ÉS MARKETINGJÉNEK FEJLESZTÉSE CÍMÛ INTÉZKEDÉS

 

E programcsomag átfogja a fontosabb élelmiszeripari szakágazatoknak a kis- és közepes méretû üzemkörét és a fenntarthatóság, valamint a környezetvédelem szempontjainak érvényesítését szolgálja.

 

A támogatás fõbb céljai a következõk:

 

Az elõírásoknak való megfelelés területén:

Az élelmiszer-biztonság, az EU higiéniai elõírásainak való megfelelés technikai feltételeinek megteremtése.
A környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás korszerûsítése, a szennyvízkezelés feltételeinek javítása.
Az EU állatvédelmi (animal welfare) elõírásainak teljesítése.

 

A versenyképesség és a minõség javítása területén:

A technológia fejlesztése, modernizálása.
A termékek minõségi színvonalának növelése révén.

 

Az intézkedés részletesebben az alábbi célokat tartja szem elõtt:

A kis- és közepes méretû élelmiszer feldolgozók versenyképességének, piacra-jutási esélyének növelése, a termékek minõségének javítása, annak éedekében, hogy az élelmiszer-feldolgozás technológiája megfeleljen az EU higiéniás követelményeinek.

 

A tõkehiányos kis- és közép-vállalkozások esetében alapvetõen az élelmiszer-elõállításra vonatkozó biztonsági, higiéniai, környezetvédelmi és állatvédelmi elõírások megteremtésének érvényesítése.

 

A minõségi, élelmiszerbiztonsági, higiéniai és környezetvédelmi elõírásoknak megfelelõ mezõgazdasági nyersanyagok termesztésének, termelésének, feldolgozásának és értékesítésének elõsegítése, kiemelt figyelemmel a különleges, egyedi termékek piacra történõ bevezetésére.

 

A foglalkoztatottság biztosítása, munkahelyek megõrzése és új munkahelyek teremtése a vidéki térségekben.

Az élelmiszeripar okozta környezeti terhelés csökkentése, a technológiai színvonal javításának elérése, a környezetszennyezés mérséklése a környezet védelmére vonatkozó elõírások érvényesítése révén.

1. Támogatás igényelhetõ az alábbi célokra

Az élelmiszer-biztonság feltételeinek javítása, az EU higiéniai elõírásainak teljesítése:

Üzemi laboratóriumok korszerûsítése.
Fizikai szennyezõdést megakadályozó tecsnológia és berendezések beszerzése és üzembe állítása.
Hõmérsékletmérõ és regisztráló eszközök és rendszerek beszerzése és üzembe állítása.
Higiéniai elõírásokat biztosító berendezések, gépek üzembe állítása.
Vízellátó rendszerek korszerûsítése.
Elõírásoknak megfelelõ öltözõk és egyéb szociális helység kialakítása.
Nagy hatékonyságú korszerû takarítási rendszerek kiépítése.
Termelési környezet (épület, burkolat, vezeték) korszerûsítése, technológiai vonal higiéniai elõírásoknak megfelelõ kialakítása (tiszta és szennyes övezet elkülönítése).

A hulladékkezelés területén:

Környezetkímélõ technológiák üzembe állítása.
Technológiai hulladékok szelektív kezelése és folyamatos elhelyezésük megszervezése.
Technológiából adódó veszélyes hulladékok leválasztása és garantált elhelyezésük megszervezése.
Nem technológiából származó veszélyes hulladékok kezelése.

A szennyvízkezelés területén:

Szennyvízkibocsátást csökkentõ technológia bevezetése.
Szennyvízkezelés „kerítésen belül”.
Víztisztító és recirkuláltató technológia alkalmazása.
Szennyvíziszap kezelése.

Az élõállat-fogadás és –pihentetés területén:

Rendszerek, berendezések, terek EU-elõírásoknak megfelelõ kialakítása:
Megfelelõ tér az állatok fogadására.
Állatpihenõ.
EU-elõírás szerinti kábítórendszerek.
Véreztetési rendszerek.
Vérgyûjtõ rendszerek.

A modernizáció és kapacitásösszhang területén:

Technológiai rendszerek üzembe állítása.
Új technológiai megoldások és beruházások.
Meglévõ technikák rekonstrukciója.
Alapanyag-beszállítást és –elhelyezést javító beruházások.
Hûtõtárolók felújítása, bõvítése.
Hûtött és normál-hõmérsékletû készárutárolók rekonstrukciója.

Az informatikai fejlesztések területén:

Termelésirányítási és logisztikai informatikai rendszerek beszerzése, üzembe állítása.
Vállalati tevékenységek informatikai támogatásának fejlesztése.

Az új termékek piacra való bevezetése, korszerû osztályozás, jelölés, csomagolás területén:

Korszerû csomagolt termékek gyártása.
Friss élelmiszerek áruvá készítése.
Nagyobb feldolgozottságú termékek gyártása.
Magas hozzáadott értékû termékek gyártását lehetõvé tevõ technológiák beszerzése és üzembe állítása.

2. Az elnyerhetõ támogatás

Nemzeti valutában (forintban) folyósított vissza nem téríthetõ tõkejuttatás.
A folyósítás módja utófinanszírozás.
A támogatás mértéke a beruházás, ÁFÁ-t nem tartalmazó bekerülési értékének 40%-a, amelybõl 30% EU-forrás, 10%-a nemzeti társfinanszírozás.
A támogatás felsõ összege egy projektre 80 millió Ft.

3. A támogatás igénylésére jogosultak köre

Természetes személyek, jogi személyiségû és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, illetve társulásaik, amelyek elsõdleges termékek feldolgozását végzik.

 

A jogosultság részletes feltételeit a késõbb kihirdetésre kerülõ, a SAPARD támogatásokról szóló FVM rendeleteit, illetve pályázati felhívás határozzák meg.

4. A támogatás igénylésének általános feltételei

A beruházás olyan mezõgazdasági és halászati termékek feldolgozására és értékesítésére irányuljon, amelyek tagjelölt országokból vagy az Európai Unióból származnak.

 

Annak vállalása, hogy a vállalkozás fejlesztéssel érintett része a beruházás befejezésének idõpontjára megfelel a vonatkozó Európai Uniós élelmiszer-biztonsági, higiéniai, környezetvédelmi és állatjóléti elõírásoknak.

 

Nyilatkozat a szükséges saját erõ meglétérõl.

 

Köztartozás-mentesség.

 

Üzleti terv, amely egyértelmûen bizonyítja a beruházás gazdasági életképességét a beruházás befejezésekor és a megtérülés megalapozottságát.

 

Szakhatósági engedélyek (élelmiszer-biztonsági, higiéniai, környezetvédelmi), mûszaki terv, építési engedély.

 

Támogatás csak a támogatási szerzõdés megkötésének idõpontja után megkezdett beruházásokhoz nyújtható.

 

Nem adható támogatás az Európai Unión és a tagjelölt országokon kívül elõállított eszközök, szolgáltatások beszerzésére.

 

A beruházás minimum 5 évig tartó változatlan üzemeltetése.

 

A támogatás igénylésének részletes feltételeit a SAPARD Terv, illetve a pályázati felhívás határozzák meg.

5. A pályázatok tartalmi és formai követelményei

A pályázatokat a SAPARD támogatásokról szóló FVM rendeletben foglaltaknak, a pályázati felhívásnak, illetve a hozzá tartozó pályázati csomagnak megfelelõ, a támogatási cél sajátosságaihoz, követelményeihez igazodó tartalommal és formában kell elkészíteni. Ehhez segítséget nyújt a pályázati csomaghoz mellékelt kitöltési útmutató.

 

Az összeállított pályázatnak minden esetben ki kell térnie a pályázó vállalkozásának bemutatására, a fejlesztés szükségességének rövid leírására, valamint a fejlesztés eredményeként az üzleti és értékesítési tevékenység várható fejlõdésére.

6. A pályázatok benyújtásának helye és ideje

A pályázatokat a pályázati felhívás megjelenését követõen a SAPARD Hivatal területileg illetékes regionális irodáihoz postai úton vagy személyesen, folyamatosan lehet benyújtani.

7. A pályázatok elbírálása

A pályázatok elbírálása a SAPARD Tervben meghatározott kritérium- és pontozási rendszer szerint történik.

 

A SAPARD Hivatal az adott naptári negyedév elsõ munkanapjáig benyújtott –és ezen idõpontig a Hivatal esetleges felszólításának megfelelõen hiánypótolt- pályázatokat a negyedév utolsó munkanapjáig bírálja el.

 

A támogatási döntésrõl a Hivatal a pályázót írásban értesíti. A pályázat pozitív elbírálása esetén a Hivatal a pályázóval a támogatási szerzõdés megkötését kezdeményezi. A szerzõdés megkötésére nyitva álló – a pályázati felhívásban meghatározott- idõszakra az ajánlati kötöttségre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

8. A támogatás felhasználása és az elszámolás

A projekt megvalósítására rendelkezésre álló idõ a támogatási szerzõdés megkötésétõl számított 24 hónap.

 

A projekthez közvetlenül kapcsolódó, a projekt elõkészítéséért, megvalósítása kapcsán fizetett díjak, illetékek, megvalósíthatósági tanulmányok, stb. díjának együttes összege jogosult költségének maximum 12%-ig számolható el.

A támogatásból nem finanszírozható költségek:

Használt vagy felújított gépek, berendezések beszerzése, beépítése;
Telkek vagy meglévõ épületek (ingatlanok) vásárlása, bérbevétele;
Adók, vámilletékek és importvámok teljesítése – amelyek bármely egyéb eszközzel visszaigényelhetõk, visszatéríthetõk vagy ellentételezhetõk;
Díjak, illetékek, hozzájárulások, bírságok, kamatok kifizetése.

 

A nem támogatható költségek részletes felsorolását a pályázati felhívás, illetve a pályázati csomag tartalmazza.

 

Állami vagy önkormányzati tulajdonban vagy irányításban lévõ szervezeteknek, illetve az önkormányzatoknak a támogatással megvalósuló beruházás során az Európai Unió vonatkozó- a pályázati felhívásban hivatkozott és a pályázati csomagban részletezett – közbeszerzési szabályait kell alkalmazniuk.

 

A kedvezményezett számára történõ kifizetéseket a SAPARD Hivatal nemzeti valutában, a kedvezményezett bankszámlájára teljesíti.

 

A támogatás kifizetésének feltétele a kedvezményezett által készített, a beruházás fontosabb szakaszaihoz igazított elõrehaladási jelentés és a jogosult költségekkel összhangban lévõ, igazoltan kiegyenlített számlák (számlaösszesítõk) benyújtása.

 

Az elszámolások, illetve a kifizetések átütemezésére kizárólag szerzõdés-módosítás keretében van lehetõség.

 

A kedvezményezett a támogatást a pályázat alapján a szerzõdésben rögzített a megvalósítási ütemezéséhez igazodóan felmerült költségek után, a kifizetett számlák ellenében veheti igénybe. Csak a ki8fogástalan, kiegyenlített és ellenõrzött számlák kerülnek kifizetésre.

9. Ellenõrzés

A kedvezményezettnek a szerzõdésben a projekt megvalósítására, hasznosítására –illetve a támogatás jogtalan igénybevétele esetére a támogatás visszafizetésére is- kötelezettséget kell vállalnia. E kötelezettségek betartását a SAPARD Hivatal folyamatosan és a helyszínen ellenõrzi. Ezen kívül az Európai Unió brüsszeli Bizottsági és az Európai Közösség Számvevõszéke is jogosult szakmai, pénzügyi ellenõrzések és vizsgálatok, helyszíni ellenõrzések lefolytatására.
A vizsgálatok kiterjednek a projektekre és a kedvezményezettekre, illetve a kedvezményezett részére árukat és szolgáltatásokat értékesítõ szállítók árajánlataira, számláira, valamint a származási tanúsítványokra is.
A helyszíni ellenõrzés lehet ellenõrzés, idõközi és utólagos, valamint kiterjed a megvalósult projekt-szerzõdésben rögzített idejû nyomonkövetésre is. Ennek megfelelõen az utolsó ellenõrzésre a kifizetést követõ 5 éven belül kerülhet sor.

 

A támogatás rendeltetésétõl eltérõ felhasználása jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül és azt –a visszafizetést elrendelõ jogerõs határozat alapján-a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelõ kamattal növelten kell a SAPARD Hivatal számlájára visszafizetni.

10. További információk

A SAPARD Hivatal területileg illetékes regionális irodáinak munkatársai készséggel állnak rendelkezésére ügyfélszolgálati idõben.

Regionális Észak-Magyarországi Iroda
(Nógrád, Heves, BAZ)
3530 Miskolc, Mindszenti tér 1.
Tel: 46 509 563, Fax: 46 509 565

 

Észak-Alföldi Regionális Iroda
(Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs):
4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 9.
Tel: 42 508 210, Fax: 42 508222

 

Dél-Alföldi Regionális Iroda
(Csonrád, Békés, Bács-Kiskun):
6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.
Tel: 62 551 188, Fax: 62 550 269

 

Nyugat-Dunántúli Regionális Iroda
(Vas, Gyõr-Moson-Sopron, Zala):
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út. 10.
Tel: 92 550 260, Fax:92 550 269

 

Közép-Dunántúli Regionális Iroda
(Komárom-Esztergom, Fejér , Veszprém):
8200 Veszprém, Radnóti tér 2.
Tel: 88 579 862, Fax: 88 579 861

 

Dél-Dunántúli Regionális Iroda
(Somogy, Baranya, Tolna):
7400 Kaposvár Fõ utca 16.
Tel: 82 527 300, Fax: 82 527 325

 

Közép-Magyrországi Regionális Iroda
(Budapest, Pest megye):
1132 Budapest, Váci út 18.
Tel: 1 236 99 11, Fax: 1 236 99 52

 

FVM SAPARD Hivatal
1860 Budapest 55 Pf. 1.
www.fwm.hu

 

   « vissza

Föoldal mail