Magyar Tejterméktanács

A TEJ TERMÉKTANÁCS ALAPSZABÁLYA

I.

 1. A Tej Terméktanács jogállására vonatkozó szabályok:
 2. Neve: Tej Terméktanács

  Székhelye: Budapest, XI. Bartók Béla u. 152/c.

  Jogállása: az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény alapján alakult és működő, önálló jogi személyiségű társadalmi szervezet.

  Működését a küldöttközgyűlés által megállapított Alapszabály szerint folytatja.

  Tevékenysége országos, kiterjed a tejvertikum minden szereplőjére.

  Önkéntes társulással és határozatlan időre szerveződik.

 3. A Tej Terméktanács célja, eszközrendszere
 4. 2.1 A Tej Terméktanács célja

  A tejvertikum tagjai (tejtermelők, tejfeldolgozók, kereskedők, tejgyűjtők, fogyasztók) által a tej-tejtermék piac összehangolása, amely magában foglalja

  a./ a tejtermelés, a feldolgozás, a kereskedelem a fogyasztás összhangjának megteremtését a piacgazdaság feltételei között.

  b./ a jogszabályok keretei között együttműködik az Agrárrendtartási Hivatallal, a Tárcaközi Bizottsággal és a tejvertikum irányításában, érdekképviseletében résztvevő más szervekkel.

  2.2.1. A Tej Terméktanács céljai megvalósításához felhasználhatja mindazokat az eszközöket, amelyeket az agrárpiaci rendtartásról szóló mindenkor hatályos jogszabályok a Terméktanács hatáskörébe utalnak, illetve azokat, amelyek a 2.1. pontban meghatározott célok elérését és megvalósítását a hatályos jogszabályok szerint a Tej Terméktanács számára lehetővé teszik.

  2.2.2. Így különösen:

  a./ szerződéskötés az illetékes miniszterrel és a hatóságokkal, az agrárpiaci rendtartási törvényben meghatározott esetekben és keretek között,

  b./ a termék mennyiségének, minőségének befolyásolása,

  c./ a cél elérése érdekében a tagok részére közösségi marketing szolgáltatói tevékenység ellátása,

  d./ javaslattétel a tejtermelés szabályozására, a termelési kvóta mértékére,

  e./ javaslattétel az árképzésre, az árformára és az ár mértékére,

  f./ ajánlattétel a nyerstej minőségi paraméterekre, a minősítés rendszerére és ellenőrzésére,

  g./ ellátja a jogszabályban ráruházott piaci szabályozási feladatokat (pl. intervenciós alap felhasználása),

  h./ véleményalkotás a döntés előkészítés szakaszában a tejvertikumot közvetlenül vagy közvetve érintő kormányzati intézkedésekről,

  i./ a külpiaci fellépés szükség szerinti összehangolása piaczavaró jelenségek elkerülése céljából,

  j./ javaslattétel a hazai piac védelmét szolgáló adminisztratív intézkedésekre,

  k./ ajánlattétel az export támogatás mértékére, elosztásának rendjére, a piaci zavar megszüntetésére,

  l./ együttműködés azon terméktanácsokkal, amelyek tevékenysége érinti a tejvertikumot,

  m./ gazdálkodás a költségvetés és/vagy a tagok által rendelkezésre bocsátott pénzeszközökkel,

  n./ közösségi marketing tevékenység biztosítása a tejfogyasztás növelése érdekében.

  II.

  A tagsági viszony szabályozása

 5. Tagsági viszony

3.1 A tagsági viszony keletkezése

A tej terméktanács tagja lehet minden tejtermelést, tejkezelést, tejgyűjtést, tejfeldolgozást végző, ezek kereskedelmével foglalkozó természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, valamint a fentebb felsoroltak érdekképviseleti szervezeteik útján, a tagjai belépési nyilatkozatának csatolásával, amennyiben elfogadja a Tej Terméktanács alapszabályát, elfogadja a Tej Terméktanács küldöttközgyűlése által jóváhagyott ügyrendjeit, belső szabályzatait és az abban foglaltaknak megfelelően jár el, a tagsági díj és a küldöttközgyűlés által meghatározott egyéb befizetésekre kötelezettséget vállal.

A csatlakozási kérelmet írásban kell megtenni.

A küldöttközgyűlés a csatlakozást tudomásul veszi.

A fogyasztók érdekképviseleti szervei a Terméktanácshoz csatlakoznak és az 1993. évi VI. törvényi rendelkezés alapján a Terméktanács munkájában részt vesznek.

3.2. A tagsági viszony megszűnése

3.2.1. A tagsági viszony megszűnik:

- a tag halálával

- jogutód nélküli megszűnésével

- kilépésével

- kizárásával.

3.2.2. A kilépést legalább 6 hónappal korábban, év végére szólóan írásban kell bejelenteni az Elnökséghez. A kilépő tag köteles a kilépés évében a küldöttközgyűlés által a tárgyévra megállapított valamennyi fizetési kötelezettségnek eleget tenni.

3.2.3. A kizárás az azonnali hatályú kizárás kivételével a küldöttközgyűlés hatásköre. Az azonnali hatályú kizárás tényét az Elnökség írásban közli a kizárás alá eső Tej Terméktanácsi taggal. Az azonnali hatályú kizárásról az Elnökség tájékoztatja a legközelebbi összehívásra kerülő küldöttközgyűlést. A kizárt tag ezen a küldöttközgyűlésen az azonnali hatályú kizárással kapcsolatban észrevételt tehet.

Azonnali hatályú kizárásnak van helye, ha a tag:

a./ felszólítás ellenére nem fizette meg a tagdíjat az esedékessé válástól számított 6 hónapon belül, illetve ha nem tett eleget az esedékessé válástól számított 3 hónapon belül az intervenciós alapba történő befizetési kötelezettségének, vagy az előírt adatszolgáltatást nem teljesíti,

b./ írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti az Alapszabályban, illetve a Terméktanács ügyrendjében az a./ pontban foglaltakon kívül egyéb, vállalt kötelezettségeit, továbbá a küldöttközgyűlés, valamint az Elnökség által meghatározott kötelezettségeket és ezzel a magatartásával akadályozza a Tej Terméktanács céljainak elérését,

c./ a tejtermelési, a tejfeldolgozói, a kereskedelmi, tejgyűjtői tevékenységét megszünteti.

3.3. A kiadott (visszaigazolt) kvótától eltérő teljesítés jogkövetkezménye

3.3.1. Ha a tag a részére kiadott kvótától több mint öt százalékkal kevesebbet teljesít, az öt százalékot meghaladó mértékben elmaradt kvótarészt a Terméktanács, a vis major esetét kivéve megvonhatja.

3.3.2. Ha a tag részére kiadott kvótától több mint öt százalékkal többet teljesít, az öt százalékot meghaladó mértékű minden liter tej után a küldöttközgyűlés által meghatározott mértékű fizetési kötelezettség terhelheti a Tej Terméktanács elkülönített egyszámlájára. A befizetés módját a küldöttközgyűlés határozza meg.

3.3.3. Ha a feldolgozó kvótával nem rendelkező eladótól vásárol fel tejet ipari feldolgozás céljára, a kvóta nélkül megvásárolt tejmennyiség után a Küldöttközgyűlés által meghatározott fizetési kötelezettség terheli a felvásárlást, vagy bérfeldolgozást végző feldolgozót.

 1. A tagdíj
 2. 4.1 Célja: a Tej Terméktanács működtetésének fedezete.

  4.2 A tagdíj mértékét, fizetésének módját a Küldöttközgyűlés határozza meg.

  4.3 A tagdíj alapja:

  a./ a tejtermelőnél a megtermelt és bármilyen formában értékesítésre került tej mennyisége. Értékesítésként kell számításba venni azt a tejmennyiséget, amelyet a tejtermelő saját üzemében dolgoz fel,

  b./ a tejgyűjtőnél a termelőtől felvásárolt tejmennyiség,

  c./ tejfeldolgozóknál a felvásárolt tejmennyiség, illetve a tejfelvásárlást nem végzőknél a társvállalattól vásárolt tejmennyiség,

  d./ a nem közvetlenül tejalapanyagot is feldolgozó tejfeldolgozónál a vásárolt tejbázisú alapanyag tej egyenértékre számított mennyisége,

  e./ kereskedőnél a tej-tejtermék forgalom forintban kifejezett értékben,

  f./ az a tejtermelő, aki egyben tejfeldolgozói tevékenységet is végez felvásárlásként a más termelőtől vásárolt tejen kívül, az a) pontban meghatározott tejmennyiséget is köteles számításba venni,

  g./ a tejtermelőknél közvetlen fogyasztói értékesítés esetén a közvetlen fogyasztói értékesítésre visszaigazolt kvótamennyiség.

  h./ A saját tejét feldolgozó tejtermelő csak akkor tekinthető a Tej Terméktanács tagjának, ha kötelezettségeit úgy is mint tejtermelő és úgy is mint tejtermelő és úgy is mint tejfeldolgozó teljesítette.**

 1. A tagok jogosítványai
 2. 5.1. A tag joga

  a./ a küldöttközgyűlésen küldöttje útján résztvenni, indítványt, javaslatot előterjeszteni,

  b./ amennyiben megválasztják, tisztséget betölteni,

  c./ az Agrárpiaci Rendtartásról szóló törvényben szabályozott, illetve a törvényi felhatalmazással miniszteri rendeletben meghatározásra kerülő állami támogatásokat, kedvezményeket igénybe venni,

  d./ az információs rendszeren keresztül a számára szükséges információs megkapni.

 3. A tag kötelezettsége
 4. a./ a tejvertikum működését elősegíteni,

  b./ a testületi döntéseket betartani,

  c./ az agrárpiaci rendtartás értelmében a Miniszter és a Terméktanács közötti szerződésben foglalt kötelezettséget teljesíteni,

  d./ a Miniszter és a Terméktanács közötti szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén az igénybevett intervenciós támogatást azonnal visszafizetni,

  e./ a tagdíjat megfizetni, a küldöttközgyűlés által meghatározott egyéb befizetési kötelezettségnek eleget tenni, (intervenciós alap befizetés stb.)

  f./ a tejvertikum működéséhez szükséges információs rendszerben részt venni, az adatszolgáltatási kötelezettséget vállalni. Az információs rendszeren keresztül kapott információt a tag csak saját céljára használhatja fel.

  III.

  A Tej Terméktanács szervezete

  ∙Küldöttközgyűlés

  ∙Elnökség

  ∙Ellenőrző Bizottság

  ∙Titkárság

 5. Küldöttközgyűlés
 6. 7.1 A küldöttközgyűlés a Tej Terméktanács legfelsőbb irányító szerve, amely a tagok képviselőiből áll. Tagjait (küldötteket) az érdekkörök (tejtermelők, tejfeldolgozók, tejgyűjtők, kereskedők, fogyasztók) választják 3 éves időtartamra úgy, hogy:

Tejtermelők: a küldöttközgyűlés összehívását megelőző naptári évben kiadott összes kvóta 1/43-ad része, de megyénként legalább 1 fő,

Tejgyűjtők: a tejgyűjtők által a küldöttközgyűlés összehívását megelőző naptári évben felvásárolt tej 1/43-ad része után választanak 1 küldöttet, akik a hozzájuk beszállító tejtermelők képviseletét is ellátják.

(A tejtermelők és a tejgyűjtők együttesen 43 fő küldött választására jogosultak. A tejgyűjtők a 43 mandátumból annyira jogosultak, amennyi a gyűjtőből történő felvásárlás aránya volt a küldöttközgyűlés összehívását megelőző évben.)

Tejfeldolgozók: a küldöttközgyűlés összehívását megelőző naptári évben a felvásárolt összes tejmennyiség 1/43-ad része után választanak 1 küldöttet,

Kerekedők: a küldöttközgyűlés összehívását megelőző naptári évben keletkezett, forintban kifejezett tejtermék forgalom 1/43-ad része után választanak 1 küldöttet, akit a képviseleti jogosítvánnyal látnak el.

(A tejfeldolgozók és kereskedők együttesen 43 fő küldött választására jogosultak.)

A küldöttet csak egy jogcímen illeti a képviseleti jog. Küldött csak az a természetes személy lehet, aki a tejvertikumon belül tejtermelő, tejfeldolgozó, kereskedő, tejgyűjtő vagy fogyasztó, illetve ilyen tevékenységet folytató szervezet alkalmazottja, törvényes képviselője.

  7.3 A küldöttközgyűlés

  Létszáma: 90 fő

  Összetétele:

  43 fő a tejtermelők és tejgyűjtők képviseletében,

  43 fő a tejfeldolgozók, kereskedők képviseletében,

  4 fő a fogyasztók képviseletében.

  A tejtermelői küldöttválasztás rendje: a terméktanács tagjai a megyei tejtermelők értekezletén választanak küldöttet a Tej Terméktanács Titkársága által az Alapszabályban meghatározott szempontok alapján számított létszámban.

  A tejgyűjtői küldöttválasztás rendje: a terméktanács tagjai a tejtermelők értekezletén választanak küldöttet a Tej Terméktanács Titkársága által az Alapszabályban meghatározott szempontok alapján.

  7.6.A tejfeldolgozói küldöttválasztás rendje: a terméktanács tagjai a tejfeldolgozók értekezletén választanak küldöttet a Tej Terméktanács Titkársága által az Alapszabály meghatározott szempontok alapján számított létszámban.

  7.7. A kereskedői küldöttválasztás rendje: a terméktanács tagjai a kereskedők értekezletén választanak küldöttet a Tej Terméktanács Titkársága által az Alapszabályban meghatározott szempontok alapján számított létszámban.

  7.8. A fogyasztókat az Alapszabály által meghatározott létszámban a fogyasztók érdekképviseleti szervei által választott személyek képviselik.

  7.9. A küldöttek választása egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással történik. A tejtermelők, tejfeldolgozók, tejgyűjtők és a kereskedők küldöttjeinek választását a Tej Terméktanács koordinálja.

  A küldöttválasztás helyéről, időpontjáról a Tej Terméktanács érintett tagjait15 nappal korábban írásban értesíteni kell.

  A küldöttválasztó értekezlet határozatképességéhez az érintett Tej Terméktanácsi tagok 2/3-ának jelenléte szükséges.

  Ha a küldöttválasztó értekezlet nem határozatképes, úgy azt 15 napon belül ismét össze kell hívni. A megismételt különválasztó értekezlet a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

  A választásról jegyzőkönyvet kell felvenni, csatolva hozzá a jelenléti ívet. A megválasztott küldött részére megbízólevelet kell kiállítani. A megbízólevelet és a küldöttválasztó értekezlet jegyzőkönyvét 2 fő hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvet, a jelenléti ívet, a küldött által aláírt elfogadó nyilatkozatot és a megbízólevelet meg kell küldeni a Tej Terméktanács Titkárságára.

  7.10. A küldött mindazokban a kérdésekben, melyben a küldöttközgyűlésnek van hatásköre, köteles megismerni a megbízói véleményét, javaslatát és ezeket képviselni.

  A küldött köteles a küldöttközgyűlésen hozott határozatokat a megbízókkal rendszeresen ismertetni, évente legalább egy alkalommal beszámolni a Terméktanács munkájáról.

  7.11. a küldöttközgyűlés határozatképes, ha azon a küldöttek 2/3-a jelen van. Ha az eredeti (első) küldöttközgyűlés nem határozatképes, úgy a határozatképtelenség megállapítását kimondó küldöttközgyűlés napját is beszámítva 15 napon belüli időpontra az eredeti (első) helyszínre az eredetivel megegyező, változatlan napirenddel összehívott küldöttközgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

  A megismételt küldöttközgyűlés az eredeti (első) küldöttközgyűlés napjára is összehívható, a határozatképtelenség megállapításának kimondását követő legalább egy óra elteltére.

  7.12. A küldöttközgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni, valamint akkor, ha a küldöttek egyharmada írásban kéri az ok és cél megjelölésével, a Tej Terméktanács Elnökénél. A küldöttközgyűlés összehívásáról az Elnök gondoskodik.

  A meghívónak tartalmaznia kell a küldöttközgyűlés napirendjét, a helyét és az időpontját. A meghívókat az ülés előtt legalább 15 nappal a küldötteknek meg kell küldeni.

  7.13. A küldöttközgyűlést az Elnök vezeti.

  A küldöttközgyűlésről jelenlévő két küldött által hitelesített jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a megtárgyalt napirendet, a hozott határozatokat, mellékelve a megjelentek aláírásával a jelenléti ívet. A határozatokról nyilvántartást kell vezetni.

  7.14. A küldöttközgyűlés kizárólagos hatásköre:

   a./ az Alapszabály megállapítása és módosítása, a Tej Terméktanács ügyrendjének jóváhagyása, módosítása,

   b./ a garantált ár és irányár körére és mértékére javaslattétel,

   c./ javaslattétel a kvóta nagyságára,

   d./ a termelési önkorlátozás mértékének meghatározása,

   e./ az intervenciós alap mértékének és felosztási elveinek meghatározása,

   f./ az Elnökség összetételének meghatározása, tagjainak megválasztása,

   g./ az agrárpiaci rendtartási törvény alapján a kötendő szerződés előzetes jóváhagyása,

   h./ döntés más szervezethez történő csatlakozásról, vagy onnan kilépés elhatározásáról,

   i./ a Terméktanács tagja által okozott kár bírósági úton való érvényesítésének jóváhagyása,

   j./ döntés az azonnali hatályú kizárás esetét kivéve a Tej Terméktanácsból való kizárásról,

   k./ az éves költségvetés meghatározása,

   l./ a tagdíj mértékének megállapítása

   m./ a Tej terméktanács Elnöksége éves beszámolóinak elfogadása,

   n./ az Ellenőrző Bizottság megválasztása, az EB éves beszámolójának elfogadása

   o./ a Tej Terméktanács megszűnésének kimondása,

   p./ zárt ülés, titkos szavazás elrendelése,

   r./ az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság ügyrendjének jóváhagyása,

   s./ a küldöttek létszámának meghatározása.

   t./ minden olyan kérdés, amelynek eldöntését jogszabály, alapszabály, küldöttközgyűlés által elfogadott szabály, szabályzat, határozat a küldöttközgyűlés hatáskörébe utal, vagy az a jogszabály, szabályzat, mely a küldöttközgyűlés döntése szerint nem tartozok a Tej Terméktanács más szervének hatáskörébe.

   Az a/, b/, c/, d/, e/, f/, g/, h/, j/, m/, n/, o/, pontok esetében 2/3-os, a i/, k/, l/, p/, r/, s/, s/, t/ pontok esetében egyszerű szótöbbség szükséges. A küldöttközgyűlés nyílt szavazással dönt, egyenlő szavazat esetén az Elnök szavazata döntő.

 1. Elnökség
 2. 8.1. A Tej Terméktanács általános hatáskörű, operatív, döntéshozó, irányító testülete, mely munkájáért a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel.

  Az Elnökség feladatait az Alapszabálynak és a küldöttközgyűlési határozatoknak megfelelően látja el, gondoskodik a határozatok végrehajtásáról. Működését saját ügyrendjében szabályozza, amelyet bemutat jóváhagyásra a küldöttközgyűlésnek.

  8.2. Az Elnökség 21 tagból áll, melynek összetétele a küldöttközgyűlés határozatának megfelelően:

   a./ tejtermelői, tejgyűjtői képviselet 10 fő

   b./ tejfeldolgozói, kereskedői képviselet 10 fő

   c./ fogyasztói képviselet 1 fő

   Az elnökség tagjait az érdekkörök (a,b,c) a küldöttek közül a küldöttközgyűlésen választják 3 éves időtartamra a küldöttek választására megállapított elvek alapján. Az elnökségi tag visszahívására az őt választó érdekkör jogosult.

   Az Elnökség tagjai sorából (a és b) érdekkör felváltva 3 éves időtartamra soros elnököt, elnökhelyettest választ.

  8.3 Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal ülésezik. Az elnök köteles összehívni az ülést, ha azt az elnökség tagjainak 1/3-a írásban kéri, vagy az Ellenőrző Bizottság indítványozza.

  8.4 Az Elnökség hatásköre:

   a./ A két küldöttközgyűlés közötti időszakban irányítja a Tej Terméktanács tevékenységét.

   b./ Ellátja a Tej Terméktanács képviseletét és részt vesz az Agrárpiaci Rendtartási törvényben meghatározott tárcaközi bizottság munkájában.

   c./ Dönt a hatáskörébe tartozó, illetve a küldöttközgyűlés által hatáskörébe utalt ügyekben.

   d./ Gondoskodik az ügyvezető igazgató kinevezéséről, gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A Titkárság munkájáról az ügyvezető igazgatót beszámoltatja. A Titkárság ügyrendjét jóváhagyja.

   e./ Bizottságokat hoz létre a Terméktanács működésének segítésére és működteti azokat.

   f./ A tagok tagsági viszonyát felfüggeszti arra az időtartamra, ameddig a tag a 3.3.2. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

   g./ Dönt az azonnali hatályú kizárásról a 3.2.3. pontban foglalt esetekben.

  8.5 A Tej Terméktanács képviselete

  A Tej Terméktanács képviseletében az Elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes jogosult eljárni, önálló aláírási joggal. Esetenként az Elnök ügyvivőt bízhat meg.

  8.6 Az Elnök feladata- és hatásköre

   a./ az Elnök szervezi és irányítja az Elnökség munkáját,

   b./ gondoskodik az Elnökség határozatainak érvényesítéséről.

   

 1. Ellenőrző Bizottság
 2. 9.1. Az Ellenőrző Bizottság 3 tagból áll. Tagjait a küldöttközgyűlés választja 3 évi időtartamra.

  9.2. Az Ellenőrző Bizottság közvetlenül a küldöttközgyűlésnek van alárendelve és annak évente beszámolási kötelezettséggel tartozik.

  9.3 Az Ellenőrző Bizottság tagjai sorából elnököt választ, ügyrendjét saját maga állapítja meg és a küldöttközgyűlés hagyja jóvá.

  9.4 Az Ellenőrző Bizottság feladata a Tej Terméktanács törvényes működésének, gazdálkodásának ellenőrzése.

  Ennek keretén belül a Tej Terméktanács minden iratát megvizsgálhatja.

 1. Titkárság
 2. 10.1 A Tej Terméktanács ügyintéző szerve a Titkárság.

  10.2. A Titkárság az Elnökség által meghatározott feladatokat látja e la jóváhagyott ügyrend keretei között.

  10.3 A Titkárságot az Elnökség által kinevezett ügyvezető igazgató irányítja. Az ügyvezető igazgató az ügyrendben meghatározott képviseleti, kiadványozási és utalványozási jogkörrel rendelkezik.

  10.4. a Titkárság ügyrendjét, létszámát és költségvetését az Elnökség állapítja meg.

  10.5. A Titkárság gondoskodik a Tej Terméktanács bírósági nyilvántartásba vételéről, illetve töröltetéséről.

 3. Költségvetés, gazdálkodás
 4. 11.1. A Tej Terméktanács saját költségvetés alapján gazdálkodik a mindenkori pénzügyi és számviteli szabályok betartásával.

  11.2. A költségvetést a küldöttközgyűlés határozza meg.

  11.3. A Tej Terméktanács bevételei:

   a./ a tagsági díjak,

   b./ hatóságok által rendelkezésre bocsátott pénzeszközök,

   c./ közös kockázatviseléshez kapcsolódó befizetések,

   d./ az alapszabályszerű tevékenységből eredő egyéb bevételek,

   e./ adományok, kamatok.

IV.

A Tej Terméktanács gazdálkodása

   

   

  A Tej Terméktanács cél szerinti tevékenységére nézve nyereséget nem képez, az éves bevételek költségfelhasználáson felüli részét a következő évi feladatok megvalósítására fordítja a Küldöttközgyűlés döntése szerint. A közösségi marketing tevékenységén képződhet eredmény, amelyet a Számviteli Törvény általános szabályai szerint kell elszámolni.

  11.5. A Tej Terméktanács tartozásaiért és kötelezettségeiért saját vagyonával felel.

 1. A Tej Terméktanács megszűnik, ha
 2. a./ küldöttközgyűlés a felosztást kimondja,

  b./ tagjainak száma 10 alá csökken,

  c./ önállóságát feladva más társadalmi szervezettel egyesül,

  d./ a bíróság feloszlatja, vagy megállapítja a megszűnést.

 3. A Tej Terméktanács megszűnése esetén teljes vagyonát a tagok között fel kell osztani, a megszűnést megelőző év teljes befizetése arányában.
 4. Tej Terméktanács mint társadalmi szervezet a bíróság által történő nyilvántartásba vétellel jön létre.
 5. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az 1989. évi II. törvény és a Ptk. 57-60. paragrafusának rendelkezései, valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló 114/1992. (VII.23.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

V.

Vegyes rendelkezések

 

A Tej Terméktanács Alapszabályának módosításait a küldöttközgyűlés 1999. szeptember 28-i ülésén elfogadta.

A módosított Alapszabály az elfogadás napján lép hatályba.

*Az egy csillaggal jelölt szöveget a Küldöttközgyűlés a 12/2000 (04.25.) sz. határozatában állapította meg. E módosítás hatálybalépésének ideje 2000.04.25.

** A két csillaggal jelölt szöveget Küldöttközgyűlés a 24/2001 (09.24.) sz., a 26/2001 (09.24.) sz., valamint a 27/2001 (09.24.) sz. határozatával állapította meg. E módosítás 2001. szeptember 24-én lép hatályba.

A Tej Terméktanács Alapszabályát egységes szerkezetbe foglalta: dr. Kovács Tibor.

A Tej Terméktanács egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát ellenjegyezte: dr. Dajka Balázs.

 

 

   « vissza

Föoldal mail