20 kérdés a SAPARD Programról

A tej és tejtermék piacszabályozása az Európai Unióban

Mezõgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketing

A TEJ ÉS TEJTERMÉK PIACSZABÁLYOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Az Európai Unió tagállamaiban egységes és kötelezõ érvényû piacszabályozás mûködik, ami számunkra azt jelenti, hogy a csatlakozást követõen hazánkban is ez a rendszer váltja majd fel az addig érvényes magyar jogrendet. A csatlakozás idõpontjának közeledtével ezért egyre sürgetõbbé válik a mezõgazdasági és ezen belül a tejágazat szereplõinek felkészülése annak érdekében, hogy minél jobban megismerjék az Unió szabályozását és így egyrészt maradéktalanul ki tudják majd használni az EU tagságából fakadó elõnyöket, másrészt teljesíteni tudják kötelezettségeiket.

A tejpiaci szabályozás célja

A tejágazatban is érvényesülnek az EU közös agrárpolitikájának célkitûzései, azaz
- a termelékenység növelése a mezõgazdaságban;
- méltányos és társadalmilag elfogadható jövedelem és életszínvonal biztosítása a mezõgazdaságból élõk számára;
- az agrárpiacok stabilizálása a mezõgazdasági termelõk és a fogyasztók külsõ hatásoktól való védelme érdekében;
- az élelmiszerellátás biztonságának garantálása és
- a fogyasztói igények méltányos áron történõ kielégítése.

.A tejpiaci szabályozás eszközrendszere

Az EU immár 31 éve, 1968. óta mûködõ tejpiaci szabályozása alapvetõen a többi ágazatban is alkalmazott szabályzóeszközökön alapul, ugyanakkor számos sajátos jeggyel bír. Az eltérések leginkább a szabályozásban érintettek körénél figyelhetõk meg. A tejágazatban csupán egyetlen-igaz az ágazat szempontjából legfontosabb- szabályzó vonatkozik közvetlenül a termelõkre, mégpedig a tejértékelést piaci zavarok esetén még finanszírozható korlátok közé szorító tejkvóta rendszer. Az összes többi piaci beavatkozás, mint például az intervenció és tejtermékek felhasználásához nyújtott különféle támogatások, a feldolgozók szintjén érvényesülnek, és csak közvetetten hatnak ki a termelõkre a tej és tejtermékek árszínvonalának stabilizálásán és piaci egyensúlyának megõrzésén keresztül. A tejtermelõ gazdák, szemben a húshasznú teheneket tartó kollégáikkal, a jelenlegi rendszer szerint nem kapnak jövedelempótló támogatást tejelõ teheneik és azok szaporulata után. Ennek oka, hogy az 1992-es agrárpolitikai reform során a többi ágazattól eltérõen a tejpiacon nem történt olyan árcsökkentés, ami indokolta volna egy kompenzációs jellegû támogatás bevezetését. Változást hoznak majd azonban e téren a tájékoztató végén ismertetett új reformok.
Természetesen a mezõgazdasági termelõk, így a tejtermelõ gazdák részérõl együttmûködést kíván az EU: Ennek értelmében egy szigorú nyilvántartási rendszer mûködik, ahol regisztrálnak valamennyi termelõt, rögzítik az adott gazdaságra vonatkozó összes fontos adatot, így a területnagyságot, tehénlétszámot, értékesített tej mennyiségét stb. Pontatlan adatok közlése esetén a termelõk szankciókkal sújthatók.
Az alábbiakban ismertetjük a szabályozással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

A szabályozás alá tartozó termékek köre

Az EU tejpiaci szabályozása gyakorlatilag a tejre és az elsõdleges feldolgozottsági fokú tejtermékekre terjed ki, mint pl. a vaj, a sovány tejpor és egyes sajtfélék. Nem tartoznak tehát e körbe a feldolgozott élelmiszerek.

Az árrendszer

A közös tejpiaci politika egyik meghatározó irányelve az, hogy összhangban a fentebb ismertetett általános agrárpolitikai célkitûzésekkel, a piacszabályozás eredményeként a tejtermelõk egy megfelelõ szintû jövedelemhez jussanak a termelõi áron keresztül. Ennek érdekében az Európai Miniszterek Tanácsa minden – július 1-tõl következõ év június 30-ig tartó- gazdasági évre három intézményes árat határoz meg. Az elsõ a tej irányára, amely 3,7 %-os zsírtartalmú tejre vonatkozik. Az irányár meghatározásakor számos tényezõt vesznek figyelembe, így a többi mezõgazdasági termék, elsõsorban a marhahús árát, a belsõ- és világpiaci helyzetet, valamint nem utolsó sorban a tejtermelõi jövedelmek biztosításának szempontját. Az irányár emellett azonban nem jelent egy garantált árat, már csak azon ésszerû oknál fogva, hogy tényleges piaci beavatkozásra a nyers tej romlandó jellegénél fogva gyakorlatilag alkalmatlan.
E probléma áthidalására a piaci beavatkozások a tej két fõ alkotóelemét, azaz a zsírt és a fehérjét képviselõ vajra, illetve sovány tejporra terjednek ki. A Tanács ezért az irányár meghatározásával egy idõben értelemszerûen további két árat állapít meg évente az adott gazdasági évre: egyrészt a vaj, másrészt a sovány tejpor intervenciós árát. E két termék piaci árának stabilizálásán keresztül biztosítható az, hogy a tejtermelõ gazdák elérjék a tej irányárát, azaz drasztikus ingadozásoktól mentes, megfelelõ színvonalú jövedelemhez jussanak.
Tájékoztatásul érdemes ismertetni, hogy a három intézményes ár értéke a jelenlegi, 2000-2005 közötti gazdasági években a következõ:

tej irányára 30,98 euro/100 kg (7590 Ft)*
vaj intervenciós ára 328,2 euro/ 100 kg (80409 Ft)*
sovány tejpor 205,52 euro/100 kg (50352 Ft)*

* 245 Ft.-os árfolyammal számolva


A tejkvóta rendszer

Az EU tejpiaci szabályozásának tejtermelõket közvetlenül érintõ legfontosabb eleme a kvótarendszer, ugyanis ez határozza meg a megtermelt tej egyéni és országos szinten értékesíthetõ mennyiségét. Természetesen a rendszer kihat a feldolgozók nyersanyagbázisára és ezen keresztül a hazai tej és tejtermék elõállítás teljes vertikumára. Pozitív hatásnak lehet tekinteni azt, hogy egyre hatékonyabbá válik a tejtermelés, hiszen a termelõk a rendelkezésükre álló kvótán beleül minél kisebb költséggel, minél nagyobb hozamok mellett kívánják megtermelni a tejet.


A kvóta típusai és mértéke

A rendszer kétféle kvótát különböztet meg, az egyik a feldolgozók felé történõ értékesítésre vonatkozó ún. feldolgozói kvóta, míg a másik a fogyasztók felé közvetlenül eladott mennyiségekre vonatkozó ún. közvetlen értékesítési kvóta.
.
Az EK jogszabályok értelmében mindkét típus esetében további kvótát ítélhettek oda bizonyos termelõi köröknek. Ilyenek voltak például:
- a termelés bõvítését (pl. férõhelyszám növelést) tervezõ termelõk;
- a fiatal, pályakezdõ gazdák, akik esetleg nem rendelkeztek megfelelõ bázissal;
- azok a termelõk, akiknek referencia évét kedvezõtlenül befolyásolta valamilyen rendkívüli esemény (pl. természeti katasztrófa, betegség, lopás, stb.)

AZ AGENDA 2000-es reform keretében meghirdetett, a Tanács 1255/1999-es számú rendeletében, mindkét típusra meghatározásra kerültek az egyes tagállamokra vonatkozó nemzeti kvóta mennyiségek, amely végsõ soron megoszlik az egyéni termelõk között. A termelõi kvóták összege természetesen nem haladhatja meg a nemzeti kvóta szintjét. A fenti rendelet 2006. március 31.-ig meghatározza az évenkénti országos kvótát.
Itt jegyezzük meg, hogy az ún. kvótaév tartama eltér a gazdasági évtõl, ugyanis április 1-jétõl következõ év március 31.-ig tart.
Az egyes tagállamok 2001-2002-re meghatározott kvótáját szemlélteti az alábbi táblázat.

 

Tagállam Feldolgozói kvótatonna Közvetlen értékesítési kvótatonna
Belgium 3 152 062 158 369
Dánia 4 454 411 937
Németország 27 768 016 96 800
Görögország 699 817 696
Spanyolország 6 019 725 97 225
Franciaország 23 816 298 419 500
Írország 5 386 758 9006
Olaszország 10 303 974 226 086
Luxemburg 268 098 951
Hollandia 10 990 667 84 025
Ausztria 2 563 309 186 092
Portugália 1 862 977 9 484
Finnország 2 396 730 9 462
Svédország 3 300 000 3 000
Nagy-Britannia 14 414 232 195 515

 

A táblázatból kitûnik, hogy a közvetlen értékesítés kvótája országos szinten valamennyi tagállamban nagyságrendekkel kisebb, mint a feldolgozói kvóták. Megjegyzést érdemel, hogy az EU-ban a közvetlen értékesítés általában a tejtermelõ gazdák által elõállított tejtermékek, vagy legalábbis a hõkezelt tej forgalmazását jelenti, szemben a magyarországi házi nyerstej kimérés gyakorlatával.
Az éves egyéni tejkvóta kilogrammban kerül meghatározásra, így nem csak a termelt tej mennyisége fontos tényezõ, hanem a tej zsírtartalma is. Az egyéni kvótamennyiség meghatározásával párhuzamosan meghatározásra kerül az egyéni referencia zsírtartalom is. A tejtermelõk kvótateljesítésénél tehát a beszállított tej zsírtartalmát is figyelembe veszik. Így elõfordulhat, hogy egy termelõ úgy lépi át a számára megadott kvótát, hogy a termelt tej mennyisége nem változik, csak a zsírtartalom emelkedett meg. Az egyéni referencia zsírtartalom országos átlaga adja a nemzeti referencia zsírtartalmat.

 

A kvótateljesítés kiszámításánál az alábbi tejzsírtartalmi korrekciót kell elvégezni:
- Ha a beszállított tej zsírtartalma nagyobb, mint az elõre meghatározott egyéni referencia zsír, akkor a beszállított mennyiség összegét 0.18%-kal kell növelni minden 0.1gramm többlet beszállított tejzsír után.
- Ha a beszállított tej zsírtartalma kisebb, mint az elõre meghatározott egyéni referencia zsír, akkor a beszállított mennyiség összegét 0.18%-kal kell csökkenteni minden 0.1gramm többlet beszállított tejzsír után.
- Ahol a beszállított tejmennyiséget literben határozzák meg a fenti korrekció elõtt a beszállított mennyiséget 0.971-gyel kell megszorozni.

 

A nemzeti összkvóta-mennyiségbõl minden tagállam képezhet egy ún. nemzeti tartalékot. Ez a tartalék általában nem haladja meg az összkvóta 2-3%-át. Ebbõl a tartalékból fedezik a kezdõ tejtermelõk kvótaszükségletét vagy esetleg a mûködõ gazdaságok kvótaemelését. A tartalék mindig folyamatosan képzõdik, mivel minden egyes kvótatranszfer után 15%-ot be kell adni a nemzeti tartalékba. De ugyancsak a nemzeti tartalékba kerülnek a ki nem használt és elvett kvóták, valamint a termelést befejezõ gazdálkodók kvótája.
A tejkvóta-teljesítés nemcsak a megtermelt nyerstejre vonatkozik, hanem kiszámításra kerül a gazdálkodó által elõállított tejtermékekre vonatkozóan is. Ennek érdekében az alábbi szempontok kerülnek figyelembe vételre:
- 1 kg tejszín = 0.236 kg nyerstej szorozva a tejszín zsírtartalmának tömegben kifejezett mértékével.
- 1 kg vaj = 22.5 kg nyers tej.
- egyéb tejtermékek, mint pl. sajtok esetében a tagország maga határozza meg az átváltási együtthatókat, igazodva a tejtermék beltartalmi jellemzõihez.

 

Az adott év teljesítésérõl minden tejfelvásárlónak jelentést kell készíteni, és azt május 15-e elõtt el kell juttatni az illetékes hivatalhoz. Az illetékes hivatalnál történik meg a termelõnkénti illeték-meghatározás.
A közvetlen értékesítés esetében a termelõknek kell nyilatkozatot tenni az adott évre vonatkozó közvetlen értékesítési tejkvóta kihasználásukra vonatkozóan. A nyilatkozattétel határideje ebben az esetben is május 15.
A felvásárlónak és a közvetlenül értékesített tej esetében a fenti határidõ elmulasztása büntetést von maga után. Elõzõ esetben ez 100- 100000 Euroig, utóbbi esetben 100- 1000 Euroig terjedhet.


A kvótarendszerben alkalmazott szankciók

A termelõk, illetve a tagállamok a kvótát meghaladó mennyiségben is termelhetnek tejet, ha ez nem jelenik meg az értékesítésben. A kvótán felül bármilyen csatornán keresztül értékesített tej mennyisége után azonban egy büntetõilletéket kell fizetni. Ennek az illetéknek a célja viszont nem csupán a büntetés, hanem ennél sokkal kézzelfoghatóbb oka van. Az így befolyt összeg kizárólag a kvótán felül piacra került tej által okozott piaci zavarok levezetésére, illetve a keletkezett tejtermék-feleslegek raktározási és értékesítési költségeinek fedezésére szolgál.
Az illeték mértéke a tej mindenkori irányárának 115 %-a. természetesen nem terheli illetékfizetési kötelezettség a saját felhasználásra kerülõ tej mennyiségét.
Elméletileg a kvótáját túllépõ valamennyi termelõt illetékfizetési kötelezettség terhel, függetlenül a más termelõk általi értékesítések alakulásától. Mivel azonban a tagállamok csak az adott ország nemzeti kvótájának túllépése esetén kötelesek befizetni az EU központi költségvetésébe, ezért egyes államok egy rugalmasabb rendszert alakítottak ki a tejtermelõk túlzott anyagi terhelésének elkerülése érdekében. Ilyenkor az illeték kiszámítása elõtt a kvótájukat kihasználatlanul hagyó termelõk fennmaradó kvótáját arányosan felosztják a túlteljesítõ termelõk között, így ténylegesen csak az országos túltermelésért továbbra is felelõs termelõket terheli az illetékfizetési kötelezettség.
Az illetéknek a kvótarendszer felügyeletét végzõ állami szervezet számlájára történõ befizetési kötelezettsége – az egyes tagállamokban érvényes részletes szabályozástól függõen – terhelheti a felvásárlókat/feldolgozókat vagy magukat a termelõket. A központi adminisztráció könnyítése érdekében az állami felügyeleti szervek általában csak a felvásárlókkal/feldolgozókkal állnak közvetlen kapcsolatban, ezért ezek feladata behajtani az esetleges illeték összegét a hozzájuk beszállító termelõktõl.
1986-ban az intervenciós vajkészletek csökkentése érdekében a Bizottság megszigorította a tej zsírtartalmának növekedésével kapcsolatos elõírásokat, melyek szerint az 1984/85 vagy 1985/86 évi tej értékesítéseik zsírtartalmának súlyozott átlaga alapján valamennyi termelõre megállapítottak egy ún. referencia zsírtartalmat. Amennyiben az azt követõ idõszakban az éves értékesítések zsírtartalmának súlyozott átlaga meghaladja ezt a bázisértéket, úgy megfelelõ korrekciókat kell végezni az illeték kiszámításakor.


A kvóták forgalmazása

A tejkvótához eredetileg valamennyi termelõ térítés nélkül jutott hozzá. Rövidesen kiderült azonban, hogy a rendelkezésre álló kvóta határt szab az egyes tejgazdaságok fejlõdésének, ezért a termelésüket bõvíteni szándékozó termelõknek további kvótát kellett szerezniük. Így alakult ki a tejkvóta piaca, ahol adni/venni, illetve bérelni lehet a kvótákat.
A közösségi szabályok a tejkvótát a tejtermelésre használt birtok területéhez kötik. Ennek értelmében a gazdaság részének vagy egészének, bérbeadását vagy öröklését az adott gazdasághoz tartozó kvóta megfelelõ arányú mozgása is követi, illetve fordítottan is igaz, hogy a kvóta mozgását megfelelõ méretû birtokmozgásnak kell követni. A kvóta terület nélküli átadása kellõképpen indokolt strukturális célok esetén lehetséges.
A kvóták mozgásának pontos szabályai és adminisztrációja országonként eltérõ lehet. Ugyanígy eltérõ a kvóták kialakult árrendszere is. Erre két szélsõséges példát érdemes megemlíteni: míg Dániában egy központilag irányított ún. „kvótabankon” keresztül, államilag meghatározott áron forgalmazzák a kvótát (tehát a termelõk fix áron adják el a „bank” részére a kvótát, illetve más termelõk onnan ugyanazon az áron vehetik meg azt), addig Hollandiában valódi piaci áron folyik a kvóták forgalmazása, aminek eredményeként ott az ár általában igen magas, és a kvótába fektetett pénz jelentõs részét képezi a tejtermelõ gazdaságok vagyonának.


Az intervenciós rendszer és a magántárolási támogatások

Az intervenciós rendszer és a magántárolási támogatások egymással szorosan összefüggõ rendszerek, ezért célszerû õket egy helyen tárgyalni. Mindkét típusú intézkedésnek célja a tej és tejtermékek piaci árának stabilizálása, illetve a tejtermelés szezonalitásából adódó ingadozások mérséklése.
A piaci árfigyelési és árjelentési rendszer keretében a tagországoknak minden héten jelentést kell küldeni Brüsszelbe az egyes tejtermékek aktuális piaci árairól. A jelentésnek tartalmaznia kell a különbözõ tejtermékek összesített árait, és az elõzõ heti áraktól való eltérést. Ahhoz, hogy a tagországok reprezentatív árakat tudjanak közölni saját piacaikról, és ezzel esélyük legyen a piaci stabilitás megteremtésére, jól mûködõ intézményt kell felállítani a piac figyelésére, de hasonlóan fontos a piaci szereplõk megbízható együttmûködése is. Brüsszelben egy a tej és tejtermék piacszabályozásával foglalkozó bizottság értékeli a beérkezett árakat, és megállapítja, hogy van-e szükség intervenciós felvásárlás vagy magántárolási támogatás formájában történõ piaci beavatkozásra. Ha szükséges a beavatkozás megtétele, akkor a bizottság kezdeményezheti a felvásárlásra vagy magántárolás támogatására vonatkozó pályázat kiírását. A pályázatokat azokra a tagországokra vonatkozóan hirdetik meg, ahol az árak leestek a meghatározott szintre. A pályázatok kiírásánál meghatározzák, hogy mekkora mennyiség vásárolható fel vagy tárolható be illetve meghatározzák, a kívánatos minõségi kategóriát és az egyéb feltételeket is.
A tej romlandó jellege miatt, mint azt korábban említettük, közvetlenül nem alkalmas intervenciós felvásárlásra vagy hosszabb idõtartamú tárolásra, ezért az intervenciós rendszer a tej termelõi árát meghatározó, a piaci beavatkozás szempontjából kezelhetõ termékekre, a tej fõ alkotórészeit (a tejzsírt és a tejfehérjét) képviselõ vajra és sovány tejporra, míg a magántárolási támogatás e két termék mellett bizonyos tartós sajtfélékre terjed ki.
A két típusú beavatkozás alapvetõ különbsége az, hogy míg az intervenciós felvásárlás esetén a termék tulajdonjoga átszáll az Európai Bizottságra, aki így a továbbiakban szabadon rendelkezik a termékek felett, addig a magántárolási támogatásnál a feldolgozó megõrzi a termék feletti tulajdonjogát és csupán a termék tárolásához kap támogatást azért, hogy ne kényszerüljön anyagi okok miatt az esetleg amúgy is telített piacon értékesíteni azt.
A rendszer mûködésével kapcsolatos tranzakciókat a tagállamok ún. Intervenciós Hivatalai végzik. A Hivatal bírálja el a benyújtott pályázatok jogosultságát, végzi a kifizetéseket, és egyik legfontosabb feladataként gondoskodik a közpénzek felhasználásának szigorú ellenõrzésérõl.
Intervenciós felvásárlás esetén a feldolgozók az Intervenciós Hivatalon keresztül felajánlanak megvételre egy bizonyos termékmennyiséget a Bizottságnak. A termékeket a Bizottság nevében az adott tagállam Intervenciós Hivatala közkészletként tárolhatja a követelményeknek megfelelõ tárolókban, amelyeket a Hivatal többnyire a szükségletektõl függõen a magánszférától bérel (tehát általában nincsen állami tulajdonban levõ raktárhálózat).
Magántárolási támogatást az alábbiakban ismertetett feltételek esetén igényelhetnek a feldolgozók, amelynek igénybevétele esetén bizonyos ideig kötelesek a terméket tárolni, majd a piaci helyzettõl függõen egy számukra kedvezõ idõpontban értékesíthetik azt.
Az intervencióban és magántárolási támogatásban érintett termékeknek meg kell felelni bizonyos minõségi, kor és csomagolási kritériumoknak.
A továbbiakban ismertetjük e két intézkedés részleteit.


Intervenciós felvásárlás

Vaj

A közkészletek elfogadható szintre csökkentése, illetve újbóli nagymértékû növekedésük elkerülése érdekében- a piaci stabilitást biztosító egyéb intézkedésekkel párhuzamosan- az évek során fokozatosan szigorították a vaj intervenciós felvásárlását. Az állandó intervenciós felvásárlás lehetõségét 1987-ben megszüntették, helyébe egy pályázati rendszerben mûködõ intervenció lépett. Ennek lényege, hogy amennyiben valamely tagállamban a vaj hivatalos piaci ára két egymást követõ héten át az intervenciós ár 92 %-a alatt marad, akkor az adott országban beindulhat az intervenciós felvásárlás. A Bizottság nem állapíthat meg az intervenciós ár 90%-a alatti felvásárlási árat. Az intervenciót felfüggesztik, amint a hivatalosan jelentett piaci ár két egymást követõ hét során meghaladja az intervenciós ár 92%-át.
A Tanács 1994-ben egységesítette az intervenciós rendszerben és a magánraktározásban résztvevõ vaj meghatározását (minimum 82% zsírtartalmú, maximum 16% víztartalmú vaj), így az egyik tagállamban elõállított vaj akár egy másik tagállamban is felajánlható intervenciós felvásárlásra.

Sovány tejpor

A készletek túlzott felhalmozódásának megelõzése érdekében megszigorították a sovány tejpor intervenció feltételeit is. Ennek értelmében intervenció csak március 1-jétõl augusztus 31.-ig lehetséges. Amennyiben azonban a Közösségen belüli összes újonnan felvásárolt készlet meghaladja a 106 000 tonnát, akkor az automatikus intervenciót felfüggesztik, s helyébe a pályázati rendszer lép, ami a Bizottság számára több lehetõséget biztosít a tejporért fizetett ár feletti ellenõrzésre. Az intervenciós felfüggesztésével egy idõben lehetõség nyílik a magántárolási támogatás igénybevételére is. Újabb szigorító intézkedésként 1995-ben egy minimális fehérjetartalom szintet állapítottak meg az intervencióban részesülõ sovány tejporra. Ennek megfelelõen 1996. március óta a zsírmentes szárazanyag százalékában mért 35,6%-os fehérjetartalmú tejporra fizetik a teljes intervenciós árat, mely összeg fokozatosan csökken a fehérjetartalom arányában, végül a 31,4% alatti fehérjetartalom esetén intervenció már nem lehetséges.

Magántárolási támogatás

Vaj

Magántárolási támogatást kaphatnak a piaci szereplõk annak érdekében, hogy a téli idõszakban is megfelelõ mennyiségû vaj álljon rendelkezésre az év többi részéhez hasonló áron. A vaj március 15. és augusztus 15. között raktározható be, és ugyanazon év augusztus 16.-tól február utolsó napjáig kerülhet piacra egy minimum 90, de maximum 210 napos tárolást követõen. Harmadik országokba exportált vaj már akár 60 nap elteltével is kitárolható.

Sovány tejpor

Elméletileg adható magántárolási támogatás a kiváló minõségû tejporra is, amennyiben az intervenciót mûködésének 6 hónapja alatt felfüggesztenék. A gyakorlatban azonban erre eddig még nem kerül sor.

Sajtok

Az EU déli országaiban, elsõsorban Olaszországban és Görögországban, sovány tejpor helyett hagyományosan különféle tartós sajtokat készítenek a tejfeleslegek levezetésére. E helyi adottságok figyelembevételével magántárolási támogatás adható a Parmigiano Reggiano, Grana Padano és Provolene sajtokra is. Bizonyos években, amikor a piaci egyensúly súlyos zavarának csökkentése vagy felszámolása érdekében szezonális tárolás szükséges, néhány tartós (Ementáli és Gruyére) vagy juhtejbõl készült (Pecorino, Kefalotyri és Kasseri)sajtra is kiterjeszthetõ a támogatás. A tárolás maximális ideje, és a raktározható termékek kora sajtonként eltérõ. Nem kizárt, hogy néhány magyar sajtféleség is bekerülhet a rendszerbe.

Az intervenciós készletek piacra juttatása, a tejtermékek értékesítésének támogatása

Számos intézkedés segíti az intervenciós felvásárlás alapján keletkezett közkészletek és a feldolgozóknál levõ termékek értékesítését. Az ilyen jellegû támogatások célja egyrészt a termelés szezonalitásából adódó hiányok megszüntetése a piacon, másrészt a tejtermékek versenyképességének növelése a konkurens termékekkel (pl. növényi eredetû zsiradékok) szemben.
Fontos szempont, hogy az intervenciós készletek piacra juttatása csak akkor kerülhet sor, ha a piaci helyzet azt megengedi és ez nem zavarja a normális kereskedelmet. A készletek rögzített áron vagy pályázati eljárással kerülhetnek piacra.
Számos intézkedés tartozik ebbe a körbe, melyek közül csak néhány fontosabbat emelünk ki.


A vajfogyasztás támogatása

Különféle intézkedések tehetõk a piaci vajfeleslegek vagy az intervenciós készletek értékesítésének megkönnyítésére. A Közösség állandó, strukturális jellegû vajszír-feleslegei miatt számos vaj értékesítési program vált a piacszabályozás állandósult részévé. A piaci stabilitás érdekében az intervenciós készletek felhasználása egy meghatározott, általában legalább 6 hónapos korú vajra korlátozódik. Vaj értékesítési programok például:

a.) vaj kedvezményes árú értékesítése a sütõ-, édes- és jégkrém ipar számára, amely révén a vaj versenyképesebbé válik az általában olcsóbb növényi zsiradékokkal szemben;
b.) külföldi élelmiszersegélyek, illetve ingyenes juttatás a Közösségben leginkább rászorulók részére;
c.) vaj kedvezményes árú értékesítése non-profit intézmények (pl. jótékonysági szervezetek, kórházak, egyetemek) számára;
d.) támogatás a sütési célú koncentrált vaj elõállításához felhasznált vajra, amelyet a kiskereskedelemben értékesítenek a fogyasztók felé.

A fölözött tej takarmányként való felhasználásának támogatása
(folyadék tej vagy tejpor formájában)

Ezek a támogatások elsõsorban a tej állati takarmányozásában való felhasználásának ösztönzését szolgálják azáltal, hogy csökkentik a kérdéses takarmány alapanyagának árát, s ezáltal növelik versenyképességét például a növényi fehérjékkel szemben. A támogatás adható például:
a.) az összetett takarmányok elõállításához felhasznált fölözött tejre és a borjak etetésére szánt sovány tejporra (ez a legfontosabb program, ami lehetõvé teszi a tejpor feleslegek legnagyobb részének leépítését);
b.) a feldolgozók által a termelõk felé értékesített folyékony állapotú fölözött tejre;
c.) folyékony állapotú fölözött tej közvetlen felhasználására a tejet megtermelõ gazdaságban feltéve, hogy a terméket savas eljárással denaturálták vagy a takarmányba bedolgozták.

A két utóbbi támogatási forma célja már eleve azt megakadályozni, hogy a fölözött tejbõl sovány tejpor készüljön, amit utána esetleg intervenció keretében kellene felvásárolni.

Tej és tejtermék fogyasztás támogatása az iskolában

Magyarországi viszonylatban is aktuális napjainkban ez a támogatási forma, amely mind célcsoportját, mind célját tekintve eltér a szokványos piacszabályozási eszközöktõl. A tej és tejtermék fogyasztás ösztönzése, illetve a diákok táplálkozásának javítása érdekében vezették be 1977-ben az iskolatej támogatását. Jelenleg a támogatás mértéke teljes tejnél a tej irányárának 95%-a. az egy tanulóra esõ támogatott mennyiség nem haladhatja meg a napi 0,25 liter tejet.

Külkereskedelem szabályozása

A külkereskedelmi szabályozás kérdései szintén csak közvetetten érintik a termelõket, azonban szerepük rendkívül jelentõs, hiszen meghatározzák az EU piacáról ki-, illetve oda bekerülõ áruk mennyiségét és árát. Fõ elemei:

Import

A GATT (WTO) Megállapodás 1995. július 1.-i hatályba lépése óta elõre meghatározott értékû vámok terhelik az EU-ba bevitt termékeket. A vámok mértékét a Megállapodás alapján fokozatosan csökkenteni. A Megállapodás értelmében az EU belsõ fogyasztásának 3 illetve 5%-a erejéig ún. minimális piacra jutási lehetõséget kell biztosítani az EU-n kívüli országok termékei számára. A GATT Megállapodás mellett kétoldalú kereskedelmi megállapodások is lehetõséget biztosítanak arra, hogy meghatározott kontingens mértékéig kedvezményes vámmal lehessen különféle termékeket bevinni az EU-ba. Így például Magyarország sovány tejport és egyes sajtféleségeket exportálhat kedvezményesen.
Az import mennyiségének és az árak alakulásának nyomon követése és nyilvántartása érdekében az EU-ba kizárólag importengedély beszerzését követõen lehet tejterméket bevinni.

Export

Exporttámogatásban (ún. export visszatérítésben) részesül szinte valamennyi tejtermék. Az EU e támogatás fizetésével fedezi a tejtermékek belsõ és világpiaci árai között fennálló különbséget. A támogatás mértéke minden tagállamban megegyezik, azonban egyes termékek esetében célországonként eltérhet. A támogatás összegét legalább négyhetente felülvizsgálják az aktuális piaci helyzetnek megfelelõen.
A GATT megállapodás értelmében az EU köteles a támogatott export mennyiségét 21%-kal, a támogatásra folyósított kiadások értékét 36%-kal csökkenteni egy 6 éves idõszak alatt. Valamennyi exporttámogatásban részesülõ tejtermék exportja engedélyhez kötött, s a Bizottság a GATT által megállapodott fõ kvóták –a sajt, vaj, sovány tejpor és egyéb tejtermékek exporttámogatásának – betartása érdekében jogosult az export korlátozására. A korlátozás eszköze az exportengedélyek kiadásának felfüggesztése, amit az utóbbi években a túl sok igénybejelentés miatt leggyakrabban a sajtoknál alkalmaztak.
Az export és import engedélyeket meghatározott mennyiségre és teljesítési határidõre adják ki pályázat útján, letét ellenében. Az engedélyeken szerepel a termékek pontos meghatározása, valamint az export engedélyek esetében a támogatások mértékének különbségei miatt feltüntetik a célországot is.

Tejminõség

A piacszabályozás mellett az EU jelentõs hangsúlyt fektet a tej és tejtermékek minõségére is. A vonatkozó elõírások többsége ugyan az állategészségügy témakörébe tartozik, azonban fontos, hogy itt említést tegyünk róluk.
A tejtermelés és –feldolgozás higiéniai elõírásairól, az egészségügyi szabályokról egyetlen átfogó jogszabály rendelkezik. Az ebben meghatározott egészségügyi és higiéniai követelményeket be kell tartani a terelõ gazdaságban, a tejfeldolgozóban, illetve a szállítás és csomagolás során. A szabályozás kiterjed többek között a hõkezelt tej mikrobiológiai elõírásaira, a tej és tej alapanyagú termékek elemzésére és ellenõrzésére, valamint a létesítmények vizsgálatára és nyilvántartására. A külföldrõl importált termékekre is hasonló egészségügyi garanciát kell nyújtani.
A tejtermelés mai helyzetét figyelembe véve rendkívül fontos tudatában lenni annak, hogy az EU 1998. január 1. óta érvényes tejhigiénia követelményei szerint az emberi fogyasztásra szánt nyers tehéntej csíraszáma 30 fokon nem haladhatja meg a ml-enkénti 100.000-et, illetve szomatikus sejtszáma a 400.000-et. Magyarországon ezeknek az elõírásoknak csak az extra minõségû tej felel meg.

A tejpiaci rendtartás jövõje

A jelenlegi kvótarendszer 2008. március 31-ig van érvényben. Az új rendszerre és ezzel párhuzamos a tejpiaci rendtartás egyéb területeinek változtatásaira vonatkozó javaslatait az Európai Bizottság az Agenda 2000 címû programcsomagjában tette közzé, amelyet az EU vezetõinek 1999. március végi berlini találkozóján fogadtak el végleg. Ezek szerint a tejágazati reform a többi ágazattól eltérõen az eredetileg tervezett 2000-es gazdasági év kezdete helyett csak 2005-2006-os gazdasági évtõl lesz bevezetve. A reform fõbb elemei:
? Intézményes árak csökkentése: 3 lépcsõben összesen 15%-kal csökkentik az intervenciós árakat. Az árcsökkentés indoka az, hogy versenyképesebbekké kívánják tenni az EU termékeit a világpiacon.
? Kvótarendszer: a jelenlegi rendszer 2007-2008-ig hatályos marad, azzal a kiegészítéssel, hogy a világpiaci kereslet növekedésének kihasználása érdekében az EU összesített tejkvótáját 2005-tõl kezdve összesen 1,5%-kal növelik, illetve egyes országok ezen felül további kvótabõvítésben részesülnek.
? Jövedelempótló kompenzáció a tejpiaci szabályozás új elemeként jelenik meg: az árcsökkentéshez igazodva szintén 3 lépcsõben növelt, 2007/8-ra végül 17,24 euro/t (4650 FT/t) összegû új típusú támogatás a tejtermelõk részére, melyet tejkvótájuk alapján fizetnek. Emellett az egyes tagállamok a tejtermelõk további támogatására nemzeti keretösszegeket kapnak. a tagállamok saját költségvetési keretükbõl kiegészíthetik a fenti támogatást további termelõi támogatások nyújtásával. Ennek meghatározása történhet terület alapú támogatásként vagy a tejkvóta után járó támogatás kiegészítéseként. Amennyiben a tejkvóta után járó támogatás kiegészítésének formáját választja az adott tagország, akkor a két támogatási formának az együttes mértéke nem haladhatja meg 2005-ben a 13,9 euro/tejkvóta tonna (3475 Ft/tejkvóta tonna), 2006-ban a 27,8 euro/tejkvóta tonna (6950 FT/tejkvóta tonna), 2007-ben a 41,7 euro/tejkvóta tonna (10.425 FT/tejkvóta tonna) mértéket. Ha az adott tagország ezt a kiegészítõ támogatást terület alapon kívánja meghatározni, akkor a támogatást a használatban lévõ állandó legelõterület nagysága szerint lehet megállapítani. Ebben az esetben maximum 350 euro/ tonna támogatás fizethetõ ki. (Ez kb. 87.500 Ft-nak felel meg legelõterület-hektáronként).

A kiegészítõ támogatásokra vonatkozóan az EU az alábbiak szerint határozta meg az egyes tagországok által felhasználható keretösszegeket. (millió Euro)

2005 2006 2007 és az azt követõ évek
Belgium 8,6 17,1 25,7
Dánia 11,5 23,0 34,5
Németország 72,0 144,0 216,0
Görögország 1,6 3,3 4,9
Spanyolország 14,4 28,7 43,1
Franciaország 62,6 125,3 187,9
Írország
Olaszország 13,6
25,7 27,1
51,3 40,7
77,0
Luxemburg 0,7 1,4 2,1
Hollandia 28,6 57,2 85,8
Ausztria 7,1 14,2 21,3
Portugália 4,8 9,7 14,5
Finnország 6,2 12,4 18,6
Svédország 8,5 17,1 25,6
Nagy Britannia 37,7 75,4 113,1

 

Magyarországon ismert és már alkalmazott az EU tejpiaci szabályozásának számos eleme, mint pl. a piaci árfigyelés és árjelentés, a kvótarendszer, az egyedi állam-nyilvántartási rendszer, a közvetlen termelõi támogatások kifizetésének rendszere és az intézményes árak rendszere. Azonban az intervenciós felvásárlás és magántárolás támogatásának alkalmazására még nem került sor. Ugyancsak nem ismert támogatási forma az élelmiszeripari és takarmányipari támogatások. Ezek sikeres átvételéhez a csatlakozásig számos intézményfejlesztési és jogharmonizációs intézkedést meg kell tenni. Az EU a piacszabályozás elõnyeiben csak azt a tagországot részesíti, ahol garantáltan adottak az uniós péntek szabályszerû felhasználásának feltételei.
Fontos jellemzõje lesz a piacszabályozás átvételének, hogy a termelõknek és a feldolgozóknak és teljes körû és a mainál részletesebb nyilvántartásokat kell majd vezetni, és meg kell felelni a többszöri ellenõrzések által támasztott követelményeknek.
A tejágazat csatlakozásának sikere azonban mégsem elsõsorban a piaci szabályozás átvételén múlik. Sokkal érzékenyebb kérdés a nyerstej-átvétel higiéniai szabályozásának változása. Az EU szabályozása ugyanis csak az extra minõségi kategóriába tartozó nyerstejet engedi felvásárolni és az emberi fogyasztás számára feldolgozni. Jelenleg Magyarországon az összes felvásárolt tej 85%-a felel meg ennek az elvárásnak.

 

   « vissza

Föoldal mail