20 kérdés a SAPARD Programról

A tej és tejtermék piacszabályozása az Európai Unióban

Mezõgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketing

1. Mi a SAPARD Program?

Az Európai Unió kormányfõi az 1997-es luxemburgi csúcstalálkozójukon hozták nyilvánosságra az Agenda 2000 nevû dokumentumot, amelyben többek között arról is határoztak, hogy a közismert Phare segélyprogram mellett újabb segélyeket fognak folyósítani a tagjelölt országoknak. Az Unió kormányfõinek 1999 tavaszán Berlinben megtartott csúcsértekezletén hagyták jóvá az úgynevezett elõcsatlakozási segélyprogramokat, ezek egyike a SAPARD Program, mely az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó 10 közép- és kelet-európai országban a mezõgazdaság és a vidékfejlesztés területén kezdeményezett, a csatlakozást elõkészítõ intézkedések közösségi támogatása a felkészülési idõszakban.

2. Mi a SAPARD Program célja?

A SAPARD Program célja kettõs:
Segítséget nyújtani a jelölt országoknak a közösségi jogszabályok (aquis communautaire) átvételében, különös tekintettel az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) finanszírozott agrárstruktúra- és vidékfejlesztési intézkedésekre.
Hozzájárulni egy fenntartható és versenyképes agrárgazdaság kialakításához, valamint a vidék életképességének növeléséhez
azaz
Növelni a magyar agrárgazdaság versenyképességét
Csökkenteni a mezõgazdasági tevékenységbol származó káros környezeti hatásokat
Elõsegíteni a vidéki térségek adaptációs képességét
Munkahelyteremtés és munkahelymegtartás
Felkészíteni a tagjelölt országokat az úgynevezett Strukturális Alapok fogadására

3. Mi a SAPARD Terv?

Minden érintett országnak el kell készítenie egy 7 évre szóló (2000-2006) országos mezõgazdasági és vidékfejlesztési tervet, melyben az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának célkitûzéseit kell követni. A SAPARD Tervben az ország az ország helyzetébõl (a mezõgazdasági stratégiából, a középtávú fejlesztési tervbõl) kiindulva megindokoljuk, hogy évenként miért, mire és mennyi segélyt kérünk erre a periódusra és ezt számokkal és tanulmányokkal is alátámasztjuk. Részletezzük azt is, hogy milyen szervezeteket hozunk létre a SAPARD segélyprogram mûködtetésére. Uniós taggá válásunkig a nemzeti agrártámogatási rendszer tovább mûködik a SAPARD Program mellett.

4. Mekkora forrást biztosít az Európai Unió a SAPARD Program keretében?

Az Európai Unió 520 millió euró keretet határozott meg a SAPARD programra, a csatlakozni kívánó 10 ország részére, éves szinten.
A SAPARD Program forrása az alábbiak szerint oszlik meg a tíz ország között:

5. Hogyan osztotta szét az Európai Unió a forrást a 10 ország között?

A forrásoknak a tagjelölt országokhoz történõ rendelését az Európai Unió költségvetési hatósága az alábbi objektív kritériumok alapján határozta el:
- egy fõre esõ bruttó hazai össztermék (GDP) vásárlóerõben kifejezve
- mezõgazdaságban foglalkoztatottak száma
- mezõgazdaságilag hasznosított terület nagysága
- területi sajátosságok

6. Magyarország évente mennyi pénzt költhet el a SAPARD Program keretében?

A fent említett 9,5 milliárd Ft mellé – amit az Európai Uniótól kapunk – Magyarországnak a saját költségvetésébõl kb. 3 milliárd Ft-ot kell biztosítania társfinanszírozási kötelezettségként. Így Magyarország évente kb. 12,5 milliárd Ft-ot költhet el a SAPARD Program keretében.

7. Mire lehet fordítani a rendelkezésre álló 12,5 milliárd Ft-ot?

A Kormány a SAPARD Program keretében nyújtott közösségi agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevétele érdekében tett intézkedésekrõl, az intézményi háttér megteremtésérõl szóló 2349/1999. (XII.21.) Korm. határozata az alábbi intézkedéseket hagyja jóvá:

Agrárstruktúra fejlesztési intézkedések
Mezõgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatása
Mezõgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése
Szakképzés
Agrár-környezetvédelmet és tájfenntartást szolgáló termelési módszerek elterjesztése
Termelõi csoportok felállítása, mûködtetése

Vidékfejlesztési intézkedések
Falufejlesztés és -felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megõrzése
A tevékenységek diverzifikálása, alternatív jövedelemszerzést biztosító gazdasági tevékenységek fejlesztése
A vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása

Szakmai segítségnyújtás

8. Mi az a szakmai segítségnyújtás?

A szakmai segítségnyújtásra elkülönített összegbõl finanszírozható a program népszerûsítése, információs anyagok elkészítése, elõadások és tanfolyamok szervezése, melyek a SAPARD Programról szólnak. Ennek felelõse a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium.

9. Hogyan lehet forráshoz jutni a SAPARD Programból?

A fent említett intézkedések mindegyikére pályázatokat ír ki a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium egy errõl szóló FVM rendelet és pályázati felhívás formájában.

10. Milyen típusú beruházásokkal lehet pályázni?

Mezõgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatása esetében gépbeszerzési beruházásokkal, meglévõ szarvasmarha, baromfi és sertés állattartási létesítmények és tartástechnológia korszerûsítését szolgáló beruházásokkal, valamint egyéb gazdasági épületek (terménytárolók, terményszárítók, takarmánykeverõk, stb.) felújításával kapcsolatos beruházásokkal lehet pályázni.
Mezõgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése esetében a hús, baromfi, tej és tejtermékek, tojás, bor, zöldség-gyümölcs és halászati termékek feldolgozásával foglalkozó üzemek olyan beruházásokkal pályázhatnak, melyek elõsegítik az élelmiszerbiztonság feltételeinek javítását és az EU higiéniai elõírásainak teljesítését, megoldják a hulladék- és szennyvízkezelést, korszerûsítik az élõállat fogadást és pihentetést, új termékek piacra történõ bevezetését, a korszerû osztályozást és csomagolást valamint informatikai fejlesztések.
Szakképzés esetében oktatási programmal és a képzéshez kapcsolódó oktatási anyaggal pályázhatnak az arra jogosult képzõ intézmények.
Agrár-környezetvédelmet és tájfenntartást szolgáló termelési módszerek elterjesztésének támogatásánál a pályázók az alábbi programcsomagok megvalósítását vállalva juthatnak támogatáshoz: ökológiai szántóföldi termelési módszerek, extenzív gyephasznosítás, ökológiai vagy integrált gyümölcs- és szõlõtermesztés, vizes élõhely és bemutató gazdaságok.
Termelõi csoportok felállítása és mûködtetése esetében támogatást lehet kapni a szervezet létrehozására és mûködési költségeinek fedezésére. A termelõi csoport a következõágazatokban kell, hogy mûködjön: zöldség-gyümölcs, gabona, dohány, sertés és tej.
Falufejlesztés és –felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megõrzése esetében a következõ célokat szolgáló beruházásokkal lehet pályázni: a települési karaktert õrzõés erõsítõ településszerkezet, utcák és közterületek felújítása, egységes falukép kialakítása, a települések idegenforgalmi vonzerejének javítása; a falvak történelmi és építészeti emlékeinek, értékeinek helyrehozatala, védelme, revitalizációja, betelepíthetõ új funkciók feltárása és telepítésük gazdaságossági vizsgálata vagy annak megszervezése; a falvakhoz tartozó táji elemek (fasorok, vízfolyások, tavak, csatornák stb.) revitalizálása, védelme, ökológiai és jövedelemtermelési (turizmus, stb.) céllal.
A tevékenységek diverzifikálása, alternatív jövedelemszerzést biztosító gazdasági tevékenységek fejlesztése estében a következõ célokat szolgáló beruházásokkal lehet pályázni: termék- és szolgáltatásfejlesztés, marketing és a vállalkozások sokszínûsítése, piackutatás; a házi- és kézmûipar termékek fejlesztése és érteékesítése; a helyi (tájspecifikus) termékek kifejlesztése, az élelmiszer-feldolgozás technológiáinak és minõségének javítása a kis volumenû specifikus, jövedelem-kiegészítõ funkciót betöltõ vállalkozásokban; a falusi turizmus fejlesztése, amely magában foglalja a helyi termékek és szolgáltatások marketingjét és az adottságok fenntartható használatát (a természeti és épített örökség megóvásával).
A vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása esetében pályázni lehet helyi muszaki infrastruktúra biztosítását szolgáló beruházásokkal (mezõgazdasági úthálózat fejlesztése; a vállalkozások célját szolgáló energiaellátás fejlesztése; alternatív szennyvízkezelési eljárások alkalmazása, helyi piacok és felvásárló helyek kialakítása és fejlesztése), valamint informatikai és kommunikációs rendszerek fejlesztésére vonatkozó beruházásokkal.

11. Minden intézkedésre hirdetnek pályázatot a Program indulásakor?

A Program indulásakor csak a Mezõgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatása, a Mezõgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése, valamint a Vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása intézkedésekre lehet pályázni. A többi intézkedésre szóló pályázatok a késõbbiek folyamán kerülnek kiírásra.

12. Kik pályázhatnak?

Intézkedéstõl függõen pályázatot adhatnak be agrártermeléssel foglalkozó természetes és jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és ezek integrációi (mezõgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatása esetén az árbevétel legalább 50%-a mezõgazdasági tevékenységbol kell, hogy származzon), és amelyeknél megvan az esély, hogy a beruházás megvalósításával gazdaságilag életképesek és versenyképesek lesznek, civil szervezetek vidéki települések önkormányzatai, képzõ szervezetek (munkaerõpiaci képzésre jogosult képzõ helyek, oktatási intézmények), szakképzési fejlesztõ és szolgáltató intézetek, szaktanácsadói névjegyzékben szereplõ szaktanácsadó vagy e szervezetek konzorciumai, a vidéki települések és tanyák lakói, vállalkozói, civil szervezetei.

13. Van-e földrajzi korlát?

Az agrárstruktúra átalakítását szolgáló intézkedéseknek, azaz az ezek megvalósítását szolgáló pályázatok befogadásának nem lesz földrajzi korlátja. Más szavakkal: mindenki pályázhat lakóhelyétõl. Telephelyétõl függetlenül, ha teljesíti a pályázatok kiírásában szereplõ konkrét feltételeket.
Ez alól kivétel az agrár-környezetvédelmet és tájfenntartást szolgáló termelési módszerek elterjesztése. Ezen intézkedés esetében a következõ 15 kiválasztott érzékeny természeti területrõl lehet pályázni: Borsodi Mezoség, Észak-Cserehát, Bugac-Majsa homokhátság, Kiskunsági homokhátság, Felso Tisza, Göcsej, Szigetköz, Dél Csongrádi Hátság, Balaton felvidék, Kesznyéteni puszta, Gödöllõi dombság, Dél Cserhát, Közép Mezõföld, Bodrogköz, Közép Nyírség.
A három vidékfejlesztési intézkedés csak az úgynevezett vidéki területekre érvényes. A vidéki térség fogalmát a SAPARD Terv konkrétan megfogalmazza, mely szerint vidéki térségnek minõsül a 120 fõ/km alatti népsûrûségû terület. Ez azt jelenti, hogy csak olyan tevékenységek kaphatnak támogatást a SAPARD-ból, melyek vidéki térségben valósulnak meg.

14. Mennyi saját forrással kell rendelkeznie a pályázónak?

A támogatás igénybevételéhez intézkedésenként eltérõ mértékû saját forrás szükséges (60-70%), amelyben a beruházás összes elismerhetõ költségének legalább 25%-a a valós önerõ, kivéve az agrár-környezetvédelmet és tájfenntartást szolgáló termelési módszerek elterjesztését szolgáló és a termelõi csoportok felállítása intézkedéseket, mivel ezek nem beruházás jellegûek.

15. Milyen nagyságrendûösszegre lehet pályázni?

A támogatási összeg intézkedésenként változik az alábbiak szerint:
A mezõgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatása esetében a támogatás mértéke gépbeszerzésnél a bekerülési költség 30%-a, épületfejlesztésnél a bekerülési költség 40%-a, de maximum 40 millió Ft.
A mezõgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése esetében a támogatás mértéke a bekerülési költség 40%-a, de maximum 80 millió Ft.
Szakképzés esetében a támogatás mértéke a képzéssel összefüggõ dokumentált költségek 75%-a. A támogatás felsõ határa: képzés esetén 75 ezer Ft /támogatott fõ, képzési program esetén pedig 300 ezer Ft/ képzés program.
Agrár-környezetvédelmet és tájfenntartást szolgáló termelési módszerek elterjesztésének esetében a támogatási összeg attól függ, hogy a pályázó melyik programcsomaghoz csatlakozik.
Termelõi csoportok felállítása és mûködtetése esetében a támogatás mértékének megállapítása minden szervezetnél egyénileg, az éves értékesített termelési érték alapján történik, annak 1,5-5%-a.
Falufejlesztés és –felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megõrzése esetében a támogatás mértéke a bekerülési költség 75%-a, de maximum 40 millió Ft.
A tevékenységek diverzifikálása, alternatív jövedelemszerzést biztosító gazdasági tevékenységek fejlesztése esetében a támogatás mértéke a bekerülési költség 50%-a, de maximum 5 millió Ft.
A vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása intézkedésnél a támogatás mértéke a bekerülési költség 75%-a (kiv: helyi piacok kialakításánál 50%), de maximum 5 millió Ft, helyi mûszaki infrastruktúra biztosításánál 50 millió Ft.

16. Hol lesz elérhetõ a pályázati felhívás?

A Földmuvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a pályázati felhívást a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõben, szakfolyóiratokban és az interneten teszi közzé.

17. Hová kell benyújtani a pályázatokat?

A SAPARD Hivatal …. Ld. Elozo doc.

18. Hogyan lesznek elbírálva a pályázatok?

A pályázatok elõre meghatározott pontrendszer alapján lesznek elbírálva, melyet minden pályázó megismerhet.

19. Hogyan történik az elnyert támogatási összeg folyósítása a nyertes pályázók részére?

A támogatási összeg a támogatási szerzõdésben foglalt éves ütemezéshez igazodóan teljesítés és forrás arányosan vehetõ igénybe. A kifizetés feltétele a megvalósítani kívánt tevékenység anyag és munkadíj szükségletével, muszaki, szakmai tartalmával összhangban lévõ, kifizetett (teljesített) számla.

20. Elismerik-e költségként a tanácsadói díjat?

A projekt összes elismerhetõ költségének 12%-áig a projekt elõkészítéséért és/vagy végrehajtásáért építészeknek, mérnököknek és tanácsadóknak kifizetett díjak, illetékek, megvalósíthatósági tanulmányokért, szabadalmak és licencek megvásárlásáért kifizetett díjak elszámolhatóak.

További információ kapható az alább felsorolt helyeken:

SAPARD Hivatal

Budapest V., Alkotmány utca 29.
Tel:1 374-3636

SAPARD Hivatal regionális irodái

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Európai Integrációs Foosztály

Budapest V:, Kossuth Lajos tér 11.
Tel:1 301-4056

 

Internet: www.fvm.hu

 

Készült a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Integrációs Fõcsoportmérnökség Európai Integrációs Fõosztályának megbízásából.
Készítette: Forgó Mónika. ISBN 963 9422 18 5

 

 

   « vissza

Föoldal mail