Magyar Tejterméktanács

A Tej Terméktanács kvóta szabályzata

Ez a szabályzat az 5/1997. (I.30.) a tehéntej termékpálya szabályozásáról szóló FM rendelet alapján készült; a tehéntej termelőre, feldolgozóra és forgalmazóra vonatkozik.

Kiadja: a Tej Terméktanács, az ARH jóváhagyásával.

Országos kvóta

Évente ipari feldolgozásra és közvetlen fogyasztás céljára termelhető tehéntej mennyisége melyet a Földművelési és Vidékfejlesztési Miniszter a tárgyévet megelőző év szeptember hó 30. napjáig teszi közzé. Ipari feldolgozásra és közvetlen fogyasztói eladásra csak a Tej Terméktanács által visszaigazolt tejmennyiség (kvóta) kerülhet.

Egyéni kvóta

A Tej Terméktanács (továbbiakban Terméktanács) által a tejtermelőnek közvetlen ipari feldolgozásra és közvetlen fogyasztónak eladásra bontásban legkésőbb a tárgyévet megelőző év október 31. napjáig visszaigazolt tejmennyiség.

Az ipari feldolgozásra szerződött tej mennyisége nem haladhatja meg a Terméktanács küldöttközgyűlése által meghatározott ipari feldolgozásra termelhető összes tej mennyiségét.

Szabad kvóta

Az ipari feldolgozásra kiadott és az ipari feldolgozásra felhasznált kvóta közötti - átmenetileg meglévő – különbség, melyet a Terméktanács a kvótára jogosult tejtermelők kvótaigényének kielégítésére köteles fordítani.

Szabad kvótát a lemondott kvóta vagy a Terméktanács által megvont kvóta, illetve a vis maior miatt átmenetileg meg nem termelődött tejmennyiség képezhet.

A Terméktanács az ipari feldolgozásra meghatározott kvótát teljes egészében köteles kiadni illetve megtermeltetni.

Kvótajogosultság

Kvótára jogosult az a tejtermelő, aki

a./ tejelő tehénállománnyal rendelkezik

b./ tagja a Tej Terméktanácsnak

c./ nem áll a hatályos FVM rendelet vagy e szabályzat be nem tartása miatt kvótakorlátozás alatt.

Kvótatulajdonos

Kvótatulajdonos az a tejtermelést fojtató jogi vagy természetes személy, akinek a 46/1995. (XII. 29.) FM rendelet szerinti kvótaigényét a Terméktanács visszaigazolta vagy későbbi jogos kvótaigényét a szabad kvótából biztosította.

5.1. A kvótatulajdonos jogai:

a./ A kvótatulajdonos kvótájával a mindenkori – e témakört szabályozó – FVM rendelet szerint szabadon rendelkezik.

b./ A kvótájával megegyező megtermelt tej mennyiségét az általa választott feldolgozónak, tejgyűjtőnek, közvetlenül fogyasztónak értékesíteni, vagy saját maga feldolgozni.

c./ A tejtermelő jogosult a kvóta teljesítése alól mentesítést kérni, ha elháríthatatlan külső ok miatt – vis maior – pl.elemi károk, természeti katasztrófák, állatok járványos megbetegedése vagy állategészségügyi okok, pl. hármas mentesítés miatt – kvótáját nem tudja teljesíteni. Az okot hitelt érdemlő dokumentációval kell alátámasztani, a kérelem elbírálásáról, a felfüggesztés időtartamáról a Termelésszabályozási Bizottság javaslata alapján minden esetben az Elnökség dönt.

5.2. A kvótatulajdonos kötelezettségei:

a./ Adatszolgáltatási kötelezettségek:

Az éves kvóta negyedéves lebontását – a szezonális ingadozások figyelembevételével, a tejfeldolgozókkal egyeztetve – a Terméktanácsnak tárgyév január 31-ig megküldeni (Kvóta ütemezése: KV-1-es adatlap).

A tejfeldolgozóval kötött éves termékértékesítési szerződéséről, annak mennyiségi módosításáról vagy megszüntetéséről a Terméktanácsot a változást követő 15 napon belül értesíteni (Kvóta ütemezése: KV-1-es adatlap).

A tej értékesítése irányában bekövetkező változást (más feldolgozói eladás, csarnokból kiválás, saját feldolgozás, fogyasztói eladás) a változás időpontjának feltüntetésével a Terméktanácsnak 15 napon belül bejelenteni (Kvóta ütemezése: KV-1-es adatlap).

A Terméktanács által meghatározott, kvótával kapcsolatos termelési adatokat tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig a Terméktanácsnak megküldeni (Tájékoztató a saját termelésű nyerstej eladásáról: KV-3, Tejtermelő kvóta teljesítése: KV-5 adatlap).

b./ Visszaigazolt kvótáját éves szinten ± 5%-os eltéréssel teljesíteni. Amennyiben az éves kvótateljesítés az 5%-ot meghaladja, köteles a termelő a küldöttközgyűlés által meghatározott többlet intervenciós befizetést a tárgyévet követő január 15. napjáig a Terméktanács elkülönített számlájára befizetni.

c./ Az Alapszabályban meghatározott fizetési kötelezettségeknek eleget tenni.

d./ A kvótatulajdonlással kapcsolatos változásokat (adás-vétel, lemondás, szétválás, összevonás) az abban érdekeltekkel közösen a Terméktanácsnak 15 napon belül bejelenteni (Kvóta változásának bejelentése: KV-11 adatlap + cégbírósági okirat).

e./ A kvótatulajdonos adataiban történő bármilyen változást (név, cím, telefonszám, adószám, stb.) a változást követő 15 napion belül a Terméktanácsnak írásban jelezni.

A KVÓTA MÉRTÉKÉNEK ÉS TULAJDONÁNAK VÁLTOZÁSAI

6.1 AZ ORSZÁGOS KVÓTA VÁLTOZÁSA

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által közzétett országos kvóta csökkentése esetén a termelő egyéni kvótája is arányosan csökkenthető, az országos kvóta növelése esetén a várólistán levő termelők igénye is arányosan növelhető.

6.2 A KVÓTA IGÉNYLÉSE

a./ A már kvótával rendelkező termelőnek a következő évre kvótaigényt nem kell benyújtania, ha a kvótáját nem kívánja változtatni.

b./ A termelő kvótanövelés iránti igényét bármikor bejelentheti a Terméktanács felé, mellékelve a feldolgozó/felvásárló igazolását a többlet tej átvételéről.

c./ A gazdálkodó, aki eddig nem termelt tejet, a jövőben szeretne azt termelni, ilyen igényét a Terméktanács felé legkésőbb a beruházás megkezdését megelőzően 1 hónappal kell bejelentenie. A termelésre felkészülni csak a Terméktanács visszaigazolásának birtokában lehet. Az igényléshez csatolni kell a feldolgozó/felvásárló kötelezettségvállalási nyilatkozatát a tej átvételéről. Ha a termelés év közben kezdődik, az igénybejelentéssel egyidőben meg kell határozni a tárgyévben időarányosan értékesítendő mennyiséget is.

d./ Szabad kvóta hiányában a Terméktanács a beadott igényeket előjegyzésbe veszi és az ún. “Várólistán” tartja; erről az igénylő 30 napon belül levélben értesíti.

Az igénybejelentésben az igényelt éves tejmennyiséget kell megjelölni. Az igényeket a Terméktanács 30 napon belül elbírálja, és arról a termelőt értesíti.

A többlet, ill. új kvótaigény elfogadása a Terméktanács visszaigazolásával válik jogerőssé.

6.3 A SZABAD KVÓTA ELOSZTÁSÁNAK RENDJE

A Terméktanács Elnöksége a Termelésszabályozási Bizottság javaslata alapján határozza meg, hogy az adott évben a szabad kvótából milyen arányban kell részesíteni az új termelők kvótaigényét a kvótával rendelkezők többlet kvótaigényének teljesítését.

A kvóta elosztásánál azok az igények vehetők figyelembe, melyek az előírt kvótajogosultság feltételeinek (Szabályzat 4. pont) megfelelnek. Ha az igények meghaladják a rendelkezésre álló szabad kvótát, az elbírálásnál előnyben kell részesíteni azokat az igénylőket, akik állami támogatással állományfejlesztést hajtottak ill. hajtanak végre, szarvasmarha-tartó telepet tejtermelési célra korszerűsítettek, korábban bizonyították, hogy hatékony tejtermelésre, jó minőségű tej előállítására képesek.

6.4 ÁTRUHÁZÁS ÉS LEMONDÁS

a./ Átruházás

Az a kvótával rendelkező termelő, aki a részére biztosított kvótát részben vagy egészében nem tudja teljesíteni, a kvótajogosultságot másra átruházhatja (eladás-átadás), vagy arról lemondhat.

Az átruházási szándékot a Terméktanácshoz a KV-11-es adatlapon be kell jelenteni. A Terméktanács – amennyiben az átruházásnak akadálya nincs – a küldöttközgyűlés által meghatározott kvótaátvezetési, befizetési kötelezettség kiegyenlítését követően a kvótát átírja az új tulajdonos nevére.

Kvóta átruházása esetén – ha az év közben történik – az átadás időpontjáig (az ütemezésnek megfelelően) az átadó, azután pedig az átvevő kötelessége a ráeső kvóta teljesítése.

b./ Lemondás

A kvótatulajdonos a kvótájáról bárikor lemondhat, ha azt nem kívánja vagy nem tudja teljesíteni. Az átruházást vagy lemondást a Terméktanácsnál be kell jelenteni. Az ügylet a Terméktanács 30 napon belüli visszaigazolásával a bejelentés napjára visszamenő hatállyal válik jogerőssé.

Az a termelő, aki kvótájáról lemondott, két évig új jogosultságot csak a Terméktanács külön engedélyével szerezhet. Az új tulajdonos kvótát két évig nem idegeníthet el, de arról lemondhat.

6.5 MEGVONÁS

a./ A Terméktanács attól a termelőtől, aki 6 hónapon keresztül a részére biztosított kvótából több mint 5%-kal kevesebbet teljesít, az 5%-ot meghaladó mértékben elmaradt kvótarészt megvonja.

b./ Akit a Terméktanács a tagjai közül kizár, annak kvótáját meg kell vonni.

A kvóta megvonásáról a Terméktanács a termelőt és a vele szerződésben álló feldolgozót/vásárlót ajánlott levélben 30 napon belül értesíti.

6.6 SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK

a./ Összevonás

Ha több kvótatulajdonos gazdasági társaságot alapít, vagy kvótával rendelkező társaságok egyesülnek, kvótájukat össze kell vonni. Az összevont kvóta nem lehet több, mint az összevonás előtt.

b./ Szétválás

Ha a közös tulajdon több kisebb tulajdonra válik szét, a jogutódok együttesen állapodnak meg a kvóta elosztásáról. A jogutódok kvótájának összege nem lehet több, mint a szétválás előtt volt.

c./ Átalakulás

A gazdasági formáció változása, amikor pl. Bt-ből Kft., Kft-ből Rt., stb. lesz, bejelentési kötelezettség alá tartozik.

A szervezeti változásokat a változást követő 15 napon belül az abban érdekelteknek közösen be kell jelenteniük a Terméktanácsnak (Társaságok esetében a cégbírósági bejegyzést csatolni kell.).

6.7 TEHÉNÁLLOMÁNY BÉRBEADÁSA

A tehén tulajdonosa az állománya bérbeadását az ügylet létrejöttétől számított 15 napon belül köteles a Terméktanácsnak bejelenteni. A bejelentés tartalmazza a bérlő nevét, címét, adószámát vagy adóazonosítóját.

A kvóta a tehéntulajdonos tulajdona, így a többletkvóta igénylése, lemondása, átadása, vis maior bejelentése kizárólag a tulajdonos és a bérlő együttes aláírásával érvényes. A bérlő feladata a kvóta ütemezése, negyedéves teljesítésének jelentése és minden egyéb adatszolgáltatás teljesítése, valamint a tagdíj és az EU-csatlakozást elősegítő alapba a kvóta 5%-ot meghaladó túlteljesítés esetén történő fizetés is. A Terméktanács a kvótatulajdonost tájékoztatja, ha bérbe adott állományának kvótateljesítése ±5%-ot meghaladó mértékben eltér a visszaigazolt kvótájától.

 

A TEJFELDOLGOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

a./ A tejfeldolgozó csak kvótával rendelkező tejtermelőtől és csarnokokat üzemeltető vállalkozótól, ill. egyéb tejgyűjtő szervezettől – akik tagjai a Terméktanácsnak – vásárolhat tejet feldolgozás céljára.

b./ Adatszolgáltatási kötelezettségek

A tejfelvásárlás negyedéves ütemezését beszállítónként tárgyév január 31-ig köteles a Terméktanácsnak megküldeni (Tejfelvásárlás éves ütemezése KV-2-es adatlap.).

A tejfeldolgozó a feldolgozás céljára megvásárolt tejmennyiséget termelőnként, tejgyűjtőnként havonta, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig köteles a Terméktanácsnak jelenteni (Havi tájékoztató a feldolgozók alapanyag felvásárlásáról szállítónként: KV-61-es adatlap).

A tejfeldolgozó a termelővel kötött termékértékesítési szerződés módosításáról – minden negyedévet követő hónap 15. napjáig – köteles folyamatosan tájékoztatást adni a Terméktanácsnak termelőnként, tejgyűjtőnként.

A tejfeldolgozó a Terméktanácsot köteles írásban értesíteni a kvótatulajdonosok adataiban történő bármilyen változásról (név, cím, stb., kivéve a csarnokba szállító kvótatulajdonosokat).

 

A TEJFELVÁSÁRLÓK/TEJGYŰJTŐK KÖTELEZETTSÉGEI

a./ A tejfelvásárlók/gyűjtők csak a kvótával rendelkező termelőktől, a terméktanács által visszaigazolt tejmennyiséget vásárolhatják fel.

b./ Adatszolgáltatási kötelezettségek

A tejfelvásárlók/gyűjtők és tejcsarnokot üzemeltetők a megvásárolt tejmennyiséget termelőnként negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15-ig köteles a Terméktanácsnak jelenteni (Tejtermelő kvóta teljesítése: KV-5-ös adatlap).

A Tej Terméktanács Kvóta Szabályzatát minden évben egy, a tárgyévre vonatkozó melléklettel egészíti ki, amelyben az aktuális, a termeléssel, befizetéssel kapcsolatos előírások szerepelnek.

 

E-mail: tejtermek@tejtermek.hu

   « vissza

Föoldal mail